Skip to content

ILMOITUS KUULUTUKSESTA: Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä / Tevaniemen tuulivoimahankkeen YVA

ILMOITUS KUULUTUKSESTA, YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 24.1.2023 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän  Tevaniemen Tuuli Oy:n suunnitteleman Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus) (dnro PIRELY/15588/2021).

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 24.1.–22.2.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa .

Tampere 24.1.2023
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue