Skip to content

Kaavoituksen yleiset periaatteet

Kuntien kaavoitusta ohjaavat ylempien tasojen suunnitelmat ja ohjeet.

Kuvassa käytäntö mikä taho päättää mistäkin kaavasta.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen tekemällä aloitteita ja osallistumalla kaavoitusta koskevaan keskusteluun ja yksittäisistä kaavoista järjestettäviin esittely- ja neuvottelutilaisuuksiin, joita pidetään kaavojen laatimisen aikana tarvittaessa.

Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mielipiteitä ja muistutuksia kaavan ollessa nähtävillä. Asukkailla, maanomistajilla ja kaikilla niillä, joiden oloihin maankäyttöratkaisuilla voi olla vaikutusta,sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osalliset), tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä.

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto lukuunottamatta vähäisiä asemakaavan muutoksia, jolloin hyväksyjänä voi olla kaupunginhallitus. Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaavoitustyöhön keskeisesti osallistuva toimielin on ympäristölautakunta.

Kuva kaavoituksen kulusta. aloituksesta - voimaantuloon.