Skip to content

Toivolansaaren asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle pientaloasumista voimassa olevan asemakaavan korttelien 32, 34, 35 ja osin korttelin 31 alueille niin, että virkistysalueiden määrä alueella ei juurikaan vähene. Alueella mahdollistetaan yleinen ulkoilu- ja virkistyskäyttö jatkossakin.

Asemakaavamuutoksessa matkailua palvelevien rakennusten kortteli 32 poistuu ja sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortteli 31 mitoitetaan nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi.

Asemakaavamuutoksessa huomioidaan alueella sijaitsevat muinaisjäännös- sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 28.1.- 26.2. 2021 välisenä aikana.

Ympäristölautakunta 14.9.2021 päätti keskeyttää Toivolansaaren asemakaavamuutoksen laadinnan. (Ymp.ltk. 14.9.2021, 49 §)

Toivolansaaren AKM OAS 23.11.2020