Skip to content

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava

Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavojen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston sijoittuminen alueelle ja mahdollistaa enintään 15 voimalan toteuttaminen suunnittelualueelle. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on noin 6–10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 350 metriä. Tuulipuisto tulee koostumaan tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä tuulipuiston sähköasemasta. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon jakeluverkkoyhtiö Caruna Oy:n suurjänniteverkkoon uudella, noin 14–15 km pituisella 110 kV -voimajohdolla, joka toteutetaan ilmajohtona tai maakaapelina. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 14 km², josta noin 8 km² sijoittuu Ikaalisten ja noin 6 km² Hämeenkyrön alueelle.

OAS pidettiin nähtävillä 1.4.–9.5.2022.

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin  28.4.2022 . Yleisötilaisuuden tallenne: https://vimeo.com/702806944/e78b6b05d3

 


Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue rakennuskielto

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 7.11.2022 § 65 päättänyt määrätä Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 5 vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman. Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Rakennuskieltoalue (pdf)

 

Konikallion tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma, yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus. Ilmatar Energia Oy:n Konikallion tuulivoimahanke, Ikaalinen ja Hämeenkyrö YVA