Skip to content

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava

Tevaniemen Tuuli Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin Tevaniemen alueelle.

Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 8.12.2020 § 54 käynnistää Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen. OAS oli nähtävillä 13.1.-11.2.2022. Kaava-aineiston ja YVA-selostuksen luonnoksen esittelytilaisuus pidettiin keskiviikkona 18.5.2022. Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 11.5.-9.6.2022.

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4.-12.5.2023

Kaavaehdotukseen oli mahdollista tutustua Teknisissä palveluissa (Kolmen airon katu 3) sekä kaupungin internetsivuilla.

Osalliset ja kunnan jäsenet olivat voineet esittää mielipiteitä kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 19.4.2023 klo 17.30-19.30

Tilaisuuteen oli voinut osallistua myös etäyhteydellä (Teams).

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan 30.10.2023 (§ 85).Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue rakennuskielto

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 28.11.2022 § 82 päättänyt määrätä Tevaniemen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 5 vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, että kaava on saanut lainvoiman. Alueen rakentamisrajoitus ei koske maankäyttö- ja rakentamislain 128 § mukaista maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Rakennuskieltoalue (pdf)

Kaavan laativa konsultti, DI Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com

 

Tevaniemen tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma YVA, yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus. www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA