Skip to content

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaava

Tevaniemen Tuuli Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Ikaalisiin Tevaniemen alueelle.

Kaava-alue sijaitsee noin 10 kilometriä Ikaalisten keskustasta pohjoiseen.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ikaalisten ympäristölautakunta päätti 8.12.2020 § 54 käynnistää Tevaniemen tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.1.2022- 11.2.2022.

Kaava-aineiston ja YVA-selostuksen luonnoksen esittelytilaisuus pidettiin keskiviikkona 18.5.2022 Tevaniemen Maamiesseuran talolla.

Tevaniemen tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 11.5.-9.6.2022

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö
Juha Mäkelä
044 730 6232
juha.makela@ikaalinen.fi

Kaavan laativa konsultti, DI Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com

 

Tevaniemen tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma, yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus. www.ymparisto.fi/IkaalistenTevaniementuulivoimahankeYVA