Skip to content

Rakentaminen ja katselmukset

 • Lupapäätöksessä on kerrottu, mitä katselmuksia hankkeessa tulee suorittaa.
 • Hankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että kaikki katselmukset tilataan rakennusvalvonnasta oikea-aikaisesti työn edistymisen mukaan.
 • Aloituskokouksessa voidaan sopia tarkemmin, miten katselmukset toteutetaan ja kuka katselmukset tilaa.
 • Jos lupapäätöksessä katselmuksen yhteydessä on maininta vastaava työnjohtaja, niin kyseisen katselmuksen voi suorittaa tällöin kohteen vastaava työnjohtaja.
 • Katselmukset suositellaan tilaamaan rakennustarkastajalta puhelimitse n. 1-2 viikkoa etukäteen.

Rakennusvalvonnan katselmukset lyhyesti

 • Aloituskokous

  • Aloituskokous tilataan rakennusvalvonnasta ennen rakentamisen aloittamista. Aloituskokoukseen tulee osallistua rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.
  • Aloituskokouksessa käydään läpi rakentamiseen ja katselmuksiin liittyvä käytännön asioita sekä osapuolien välisiä vastuita ja sovitaan tarvittaessa tarkemmin tehtävien jaosta.
 • Sijainnin merkintä

 • Pohjakatselmus

  • Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteyteen.
   • Toimita pohjatutkimukset ja perustussuunnitelmat lupapisteeseen ennen pohjakatselmuksen tilaamista. Suunnitelmien tarve ja laajuus sovitaan aina hankekohtaisesti.
 • Perustuskatselmus

  • Perustuskatselmus pidetään perustusten valamisen/ täyttötöiden jälkeen, ennen rakennuksen rungon aloittamista. Usein perustuskatselmus on merkitty vastaavalle työnjohtajalle.
 • Rakennekatselmus

  • Kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty vesikattoon saakka ja vastaava työnjohtaja on tehnyt oman tarkastuksensa, tilataan rakennekatselmus rakennusvalvonnasta.
  • Kantavat rakenteet tulee olla näkyvillä katselmuksella, eli katselmus on tärkeää ajoittaa oikeaan hetkeen. Jos rakenteita on kuitenkin pakottavasta syystä suljettava ennen katselmusta, tulee vähintäänkin vastaavan työnjohtajan tarkastaa kyseiset rakenteet.
  • Rakennesuunnitelmat tulee olla toimitettuna lupapisteeseen ennen rakennekatselmuksesta:
   • runkopiirustukset (mm. rakennepohjat, leikkaukset, detaljit, yläpohjan tuenta)
   • tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen
 • Hormikatselmus

  • Savuhormitarkastus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun savuhormi on asennettu ja ennen kuin se peitetään (esimerkiksi sisäkattoverhous ja yläpohjan eristeet voivat estää läpiviennin tarkastuksen). Savuhormin vaatimat pinnoitukset väli- ja yläpohjien osalta on oltava tehtynä. Läpivientien kohdilla läpivientieriste (esim. palovillaeriste) on oltava asennettuna.
   • Savuhormitarkastuksessa on oltava savupiippusuunnitelma, savuhormin ja tulisijan asennusohjeet sekä CE-hyväksynnät valmispiippujen ja tulisijojen osalta. CE-hyväksynnän tyyppikilpi on kiinnitettävä valmispiippuun tai sen välittömään läheisyyteen.
   • Koska hormikatselmuksen järjestäminen oikea-aikaisesti voi olla haastavaa työmaalla, voi vastaava työnjohtaja sopia rakennusvalvonnan kanssa tarkemmin vaihtoehtoisesta hormikatselmuksen toimitustavasta tapauskohtaisesti.
 • LVI-laitteiden katselmus

  • Katselmus tilattava ennen LVI-laitteiston käyttöönottoa. Vastuullisten työnjohtajien tulee huolehtia, että rakennusvalvonnasta pyydetään lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten suorittamista.
   • Mm. IV- ja KVV-Suunnitelmat, IV-mittauspöytäkirja, veden koepainekokeen pöytäkirja ja IV- ja KVV- työnjohtajan tarkastusasiakirjat tulee olla toimitettuna lupapisteeseen ennen katselmuksen tilausta
 • Erityinen palotarkastus

 • Käyttöönottokatselmus

  • Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen hyväksytysti suoritettua käyttöönottokatselmusta. Käyttöönotettavan osan tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset ja kaikki tarvittavat tarkastukset ja katselmukset tulee olla suoritettuna ja alla listatut dokumentit toimitettuna lupapisteeseen.
   • Työnjohtajien tarkastusasiakirjat
   • IV-mittauspöytäkirja
   • Veden koepainekokeen pöytäkirja
   • Sähkön käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja
   • Erityissuunnitelmat toimitettu
   • käyttö- ja huolto-ohje laadittu
 • Loppukatselmus

  • Rakennus ja pihat ovat valmistuneet kaikilta osiltaan, mahdollisista muutoksista on toimitettu uudet suunnitelmat lupapisteeseen ja kaikki käyttöönotossa havaitut puutteet on korjattu.

 

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen