Skip to content

Lupahakemuksen liitteet

Lupahakemuksen liitteet

Jokaisen lupahakemuksen liitteet määräytyvät tapauskohtaisesti. Tarkempia ohjeita oman lupahakemuksen liitteistä voitte tiedustella rakennusvalvonnasta jo ennen suunnittelun aloittamista. Lupakäsittelijä määrittää lupakäsittelyn yhteydessä hakemukseen tarvittavat liitteet. Alla tietoa yleisimmin lupahakemukseen tarvittavista liitteistä.

Tieliittymälupa yleiseen tiehen liittyen

Asemakaava-alueen ulkopuolella tarvitaan uuden liittymän tekoa varten ELY-keskukselta liittymälupa.

ELY keskuksen liittymälupa, sähköinen asiointi

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Omistus- tai hallintaoikeusselvitys tulee tarvittaessa selvittää lupahakemuksissa. Jos kiinteistön omistusoikeudessa ei ole tapahtunut lähiaikoina muutoksia ja jos hakijoina ovat kaikki kiinteistön omistajat, viranomainen näkee usein omistusoikeuden eikä erillistä selvitystä tällöin tarvita.

Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta voi olla seuraava:

 • jäljennös voimassaolevasta lainhuutotodistuksesta
 • jäljennös kauppakirjasta
 • jäljennös vuokrasopimuksesta

Kaupparekisteriote

Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

Valtakirja

Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja.

Ote kokouspöytäkirjasta

Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö ja rakennustoimenpide saattaa olennaisesti vaikuttaa asumisolosuhteisiin kiinteistössä, on hakemukseen liitettävä asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

Naapurien kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurin kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapureille annetaan tieto rakennuslupahakemuksen vireille tulemisesta ja heille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta. Naapurikuulemisen tarve ja laajuus riippuvat rakennushankkeen ominaisuuksista. Rakennusvalvonta määrittelee lupahakemuksen yhteydessä ne naapurikiinteistöt, joita kunkin rakennushankkeen kohdalla tulee naapureina kuulla.

Naapurikuulemisessa naapurikiinteistöjen omistajille tulee esitellä rakennuslupahakemuksen piirustukset, minkä jälkeen heiltä pyydetään allekirjoitukset omien tonttiensa kohdalle asemapiirrokseen. Naapurikuulemisen voi myös hoitaa myös sähköisesti lupapisteen kautta, mikäli naapurikiinteistön omistajan sähköpostiosoite on tiedossa. Naapurin tulee kuulemisen yhteydessä kirjoittaa mahdolliset huomautukset asemapiirrokseen, erilliseen liitteeseen tai lupapisteeseen, jotta naapurien huomautukset hankkeeseen liittyen voidaan huomioida lupakäsittelyssä.

Jos luvan hakija ei halua tehdä naapurien kuulemista itse tai ei jostain syystä saa naapurilta allekirjoitusta lomakkeeseen, niin naapurien kuulemisen voi tilata rakennusvalvonnasta. Viranomaisen suorittama kuuleminen on maksullinen ja hidastaa luvan käsittelemistä. Kuulemisesta veloitetaan voimassa olevan maksutaksan mukainen hinta.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys sekä pohjatutkimus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.

Suunnittelijailmoitus

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tulee liittää lupahakemukseen tutkintotodistus sekä tiedot työkokemuksesta, mikäli he eivät ole aiemmin toimineet Ikaalisissa vastaavassa tehtävässä. Todistukset voi toimittaa rakennustarkastajalle myös postissa tai sähköpostilla.

Alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkostoon, on rakennuslupahakemukseen liitettävä pääsuunnittelijan allekirjoittama alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus -lomake.

Energiaselvitys ja -todistus

Rakennuksen energiaselvitys- ja –todistus tulee liittää hakemukseen, jos kyseessä on esim. asuinrakennus tai yli 4kk vuodessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.

Piirustukset

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, jotka pätevä suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Piirustukset tulee laatia ja taittaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimusten mukaisesti.

Jäljempänä on esitetty luettelo piirustuksista, joita uudisrakentamisessa tarvitaan sekä luettelo asioista, jotka piirustuksissa yleensä on esitettävä. Muutos- tai laajennuslupaa haettaessa on piirustuksissa esitettävä purettavaksi aiotut sekä jäävät rakennusosat omilla merkinnöillään.

Suunnitelmia on hyvä laittaa lupapisteeseen jo luonnosvaiheessa, jotta lopulliseen versioon saataisiin kaikki tarvittavat lisäykset kerralla. Luonnossuunnitelmat tulee selkeästi nimetä luonnokseksi.

Piirustuksissa tulee esittää suunnittelussa käytetty korkeusjärjestelmä (N60 tai N2000). 1.1.2012 alkaen suunnitteluhankkeissa tulee käyttää uutta korkeusjärjestelmää N2000.

Lupahakemuksiin on yleensä liitettävä seuraavat piirustukset:

Asemapiirros

Mittakaava 1:200 tai 1:500

 • Rakennettavaksi aiotut rakennukset ja rakennelmat sekä aidat
 • Purettavat rakennukset, olemassa olevat rakennukset
 • Kaikki rakennukset on nimettävä käyttötarkoituksensa mukaan
 • Rakennuksen päämitat ja sen mitoitus rajoista ja rakennuksista
 • Jätehuolto
 • Pintavesijärjestelyt/ salaojan purkupaikat
 • Rakennusten vesi- ja viemärijohdot
 • Vesi- ja viemäriverkostoalueen ulkopuolella jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon sijainti ja etäisyydet
 • Maalämpöjärjestelmän sijainti
 • Ajo- ja kulkutiet, ajoneuvoliittymän leveys
 • Autopaikat, autopaikkalaskelma omakotitaloa suuremmissa hankkeissa
 • Kerrosala-, kokonaisala- ja tilavuuslaskelmat
 • Leikki- ja oleskelualueet, kuivatus- ja tomutuspaikat
 • Istutukset, säilytettävät ja kaadettavat puut
 • Pihan pintamateriaalit
 • Korkeussuhteet korkeuskäyrin (olevat ja tulevat)
 • Tontin kulmapisteiden korkeusasemat
 • Rakennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat (entiset suluissa)
 • Lattiatasojen korkeusasemat
 • Kadun korkeusasemat
 • Kiinteistön viralliset tunnukset
 • Kiinteistön rajat ja pituudet
 • Naapurien rakennukset ja rakennusalojen rajat
 • Ilmansuuntanuoli
 • Asemakaavan mukaiset rakennusalojen rajat
 • Tarpeelliset asemakaavamerkinnät mm. käyttötarkoitus, kerrosluku, rakennusoikeus
 • Istutukset
  Asemapiirroksessa on asemakaava-alueilla esitettävä tontin istutukset sekä säilyvät ja kaadettavat puut. Tontille istutettavat pensaat ja puut on nimettävä. Rajalle istutettavista aidoista, pensasryhmistä ja niiden tarvitsemasta huoltotilasta on sovittava naapuritontin haltijan kanssa (naapurin kuuleminen).
 • Tonttiliittymä ja autopaikat

Pohjapiirrokset

Mittakaava 1:50 tai 1:100

 • Rakennuksen päämitat (syvennykset, erkkerit, aukot lattiassa, yli 1,6 metriä korkeiden tilojen mitoitus)
 • Lattiatasojen korkeusasemat
 • Huoneiden käyttötarkoitus
 • Rakennusosien ainemerkinnät
 • Lämmitysjärjestelmä (kattilahuoneessa esitettävä kattilan teho)
 • Savuhormit (vaakaleikkaus mitoitettuna 1:20)
 • Ovien leveydet, mikäli leveys poikkeaa määräysten mukaisesta
 • Huoneiden kiinteä sisustus
 • Leikkausten paikat, viitemerkit
 • Muutosalan rajaukset
 • Palo-osastoinnin rajat ja tasot
 • Paloluokka, palovaarallisuusluokka ja suojaustaso
 • Hätäpoistumistiet- Olemassa olevat seinät ja muutokset esitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman piirustusmerkintöjen mukaisesti

Leikkaukset ja rakennetyypit

Mittakaava 1:50 tai 1:100 ja 1:20

 • Kerroksen tai kerrosten korkeusasemat
 • Harjan, räystään yms. korkeusasemat
 • Kerros- ja huonekorkeudet
 • Ainemerkinnät
 • Vesikaton kaltevuus
 • Rakenteiden U-arvot
 • Rakenteiden paloluokka (eri paloalueita rajoittavissa rakenteissa)
 • Rakenteiden dB-arvo tarvittaessa
 • Rakennevahvuudet ja materiaalimerkinnät

Julkisivupiirustukset

 • Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit ja värit (käsittelytapoineen)
 • Talotikkaat, vesikaton varusteet, esim. lumiesteet
 • Hätäpoistumistiet
 • Alkuperäisen maanpinnan korkeus katkoviivoin esitettynä
 • Kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema
 • Savupiipun korkeus vesikatolla

Väestönsuojapiirros (<1200/1500 k-m2 rakennukset)

 • Väestönsuojalaskelma
 • Väestönsuojapiirroksen yhteydessä liitteeksi myös väestönsuojailmoitus.

Selvitys rakennus- tai purkujätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä

Rakennuksen purkamislupaan tulee liittää selvitys purkujätteen määrästä, laadusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Purkujäteselvitystä ei tarvita, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Purkamisluvassa tai purkamisilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri
Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen