Skip to content

Maisematyöluvat

Maisematyölupaa edellytetään, kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla

  • Asemakaava-alueella
  • Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • Alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa ei tarvita

  • Yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen
  • Myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
  • Vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin
  • Jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan

Lupaa haetaan maa-alueen omistajan tai haltijan allekirjoittamalla kirjallisella hakemuksella. Maisematyöluvan myöntää rakennustarkastaja.