Skip to content

Ohjeita rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Roolit ja tehtävät rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Usein tämä tarkoittaa sitä, että hankkeeseen ryhtyvän tulee hankkia hankkeelle riittävän pätevä henkilöstö ja valvoa että he hoitavat omat tehtävänsä.

Suunnittelijat vastaavat suunnitelmien oikeellisuudesta ja siitä, että suunnitelmat ovat lakien, asetusten ja määräysten mukaisia. Työnjohtajat vastaavat, että työ tehdään suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tehtävä rakentamisessa on valvoa rakentamista yleisen edun kannalta ja pyrkiä edistämään laadukasta, turvallista ja terveellistä rakentamista omalta osaltaan.

Tarvitsenko luvan?

Selvitä ennen hankkeeseen ryhtymistä, tarvitsetko rakentamiseen luvan. Asema- ja yleiskaavoista sekä rakennusjärjestyksestä löydät tietoa, minne voi rakentaa ja millaisia lupia tarvitset. Rakennusvalvonnan myöntämiä lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkulupa ja maisematyölupa.

Ole hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan, jos lupa-asioissa on epäselvyyttä. Voit soittaa tai laittaa sähköpostia suoraan rakennustarkastajalle tai jättää neuvontapyynnön lupapisteen asiointipalveluun osoitteessa www.lupapiste.fi, jossa saat tapauskohtaista opastusta hankkeeseesi liittyen.

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin, käyttötarkoituksen muutokseen ja korjaamiseen tarvitaan yleensä lupa. Pieneltäkin tuntuva talousrakennus tarvitsee usein vähintäänkin toimenpideilmoituksen rakennusvalvontaan.

Henkilöstö

Valitse hankkeeseen ammattitaitoinen pääsuunnittelija, joka osaltaan vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan kanssa kannattaa hyvissä ajoin laatia realistinen aikataulu ja kustannusarvio rakennushankkeelle. Pätevä pääsuunnittelija ja/tai vastaava työnjohtaja voi säästää hankkeen kustannuksissa moninkertaisesti oman palkkionsa verran hankkeen aikana, joten pätevän henkilön löytäminen tähän tehtävään projektin alkuvaiheessa kannattaa panostaa.

Suunnitteluvaiheessa tulee panostaa ammattitaitoisiin suunnittelijoihin ja asiantuntijoihin, jotta hanke onnistuu ja tavoitteet saavutetaan. Rakentamisen aikana ei suuria muutoksia usein enää ole järkevää tehdä. Suunnitelmissa tulee myös huomioida mm. rakennuspaikan olosuhteet ja erityispiirteet sekä rakennuksen energiatehokkuus. Vastaava työnjohtaja on myös hyvä nimetä jo suunnitteluvaiheessa, jotta hän pääsee myös antamaan oman näkemyksensä suunnitelmiin ja vaikuttamaan niihin tarvittaessa.

Luvan hakeminen

Tee rakennuslupahakemus lupapiste asiointipalvelussa. Huomiothan aikataulussa, että lupaprosessissa muilta viranomaisilta tarvittavat lausunnot ja lain mukaiset kuulemismenettelyt vaativat aina oman aikansa. Käsittelyaika hankkeen laajuudesta ja erityispiirteistä riippuen on normaalisti 2 vko – 3 kk. Luvan tarkempaa käsittelyaikaa voi tiedustella etukäteen rakennusvalvonnasta.

Naapurien kuuleminen tulee suorittaa ennen lupapäätöstä. Rakennusvalvonta määrittää mitkä naapurit tulee kuulla. Hakija voi kuulla naapurit itse tai antaa naapurien kuulemisen kaupungin tehtäväksi, jolloin hakijalta veloitetaan rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu naapurien kuulemisesta.

Lupapisteeseen voitte kutsua mukaan kaikki hankkeen osapuolet, jolloin kaikki ovat aina tietoisia missä vaiheessa lupaprosessi ja myöhemmin rakentamisvaihe etenee. Pääsuunnittelija voi hoitaa asiointia rakennusvalvonnan suuntaan lupapisteessä sen jälkeen, kun hakija on hakemuksen lupapisteeseen luonut. Suunnittelijoiden kanssa voi sopia, että suunnittelijat lisäävät suunnitelmat suoraan lupapisteeseen ja työnjohtajat kirjaavat omat tarkastuksensa lupapisteen sähköiseen tarkastusasiakirjaan.

Lupapisteen käyttöön löydät ohjeita rakennusvalvonnan sivuilta ja tarvittaessa apua voit pyytää suoraan rakennusvalvonnasta. Pienimuotoisissa toimenpidelupa ja toimenpideilmoituksissa rakennusvalvonta voi ottaa vastaan perustellusta syystä myös paperilomakkeella toimitettuja hakemuksia ja liitteitä.

Lupapäätös tulee näkyviin lupapisteeseen. Luvista peritään aina rakennusvalvonnan maksutaksan mukainen maksu.

Rakennusaika

Huomioi, että luvan myöntämisen jälkeen on vielä odotettava vielä ns. valitusaika. Rakennustarkastajan tekemistä lupapäätöksistä on 14 vrk:n oikaisuvaatimusaika ympäristölautakunnalle ja ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä on 30 vrk:n oikaisuvaatimusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Rakentamaan ei saa ryhtyä ennen kuin lupa on lainvoimainen, ellei muuta ole sovittu.

Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä, muutoin lupa raukeaa. Rakennustyön aloittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään kaksi vuotta. Rakennustyön tulee valmistua viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lisäaikaa valmistumiseen voidaan kuitenkin myöntää myös töiden loppuunsaattamiseksi enintään kolme vuotta kerrallaan. Lisäaikaa varten hakijan tulee hakea rakennusvalvonnasta jatkolupaa rakennusluvalle. Myönnetystä jatkoluvasta peritään maksutaksan mukainen maksu.

Toimenpideluvan mukainen työ tulee saattaa valmiiksi kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Toimenpidelupaan ei voi myöntää jatkoaikaa.

Rakentaminen

Tutustu huolellisesti sinulle myönnettyyn rakennuslupaan ja selvitä rakennusvalvonnasta luvan sisältö, jos siinä on epäselvää.

Hankkeeseen tulee valita lupaehtojen mukaiset ammattitaitoiset työnjohtajat ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Rakennusvalvontaan tulee toimittaa työnjohtajahakemukset lupapisteen kautta tai suoraan rakennustarkastajalle sähköpostilla. Jos työnjohtaja ei ole toiminut aiemmin Ikaalisissa vastaavassa tehtävässä, tulee aina toimittaa myös tutkintotodistus sekä selvitys työkokemuksesta hakemuksen liitteenä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin itse viime kädessä vastuussa siitä, että ammattitaitoiset työnjohtajat on nimetty ja he käyvät tekemässä omat tarkastuksensa ja kirjaavat tarkastuksensa tarkastusasiakirjoihin.

Rakennusluvassa edellytetyt suunnitelmat tulee toimittaa lupapisteeseen ennen kyseisen työvaiheen aloitusta. Jos suunnitelmat muuttuvat rakentamisen aikana merkittävästi, tulee muutoksista olla hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan ja suunnitelmat tulee päivittää vastaamaan toteutusta ennen käyttöönottokatselmusta tai viimeistään ennen loppukatselmusta.

Sopikaa kuka tilaa lupaehtojen mukaiset katselmukset rakennusvalvonnasta. Katselmukset voi tilata suoraan rakennustarkastajalta puhelimitse n.1-2 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Rakennuksen käyttöönotto

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottokatselmusta.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että kaikki tarvittavat dokumentit laaditaan vastuullisten henkilöiden toimesta ennen käyttöönottokatselmusta ja toimitetaan lupapisteeseen. Tällaisia dokumentteja ovat mm.

 • Rakennustyön tarkastusasiakirja
 • KVV-ja IV-työnjohtajan tarkastusasiakirja
 • Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja
 • Vedenkoepainekokeen pöytäkirja
 • Sähkön käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja
 • Rakennuksen päivitetty energiatodistus
 • Suunnitelmat, jotka vastaavat toteutusta

Käyttöönottokatselmuksen vähimmäisvaatimuksena ovat usein mm.

 • Kiinteistöllä on osoitekyltti, postilaatikko ja jäteastia
 • Rakennuksen käyttö-ja huolto-ohje on laadittu
 • Palovaroittimet asennettu (1.2.2009 jälkeisissä luvissa sähköverkkoon kytketty palovaroitin)
 • Tulisijan kipinäsuojuson paikoillaan
 • Hätäpoistumistiet on järjestetty kaikista tarvittavista tiloista ja makuuhuoneista
 • Parvekkeen kaiteet on asennettu ja/ tai pääsy putoamisvaarallisiinpaikkoihin muutoin estetty
 • Sisäpuoliset kaiteet on asennettu portaisiin ja porrasaukkoihin
 • Sähkön käyttöönottotarkastus on tehty ja mahdolliset keskeneräiset johdot on rasioitu
 • Ilmanvaihto on säädetty ja toiminnassa
 • Kulkuteiden kohdille on asennettu lumiesteet sekä talotikkaat ja kulkutiet on asennettu katolle
 • Omakotitalossa tulee olla:
  • Vähintään yksi toimiva WC
  • Peseytymismahdollisuus
  • Ruoanlaittomahdollisuus
  • Tarvittava määrä makuuhuoneita
  • Keskeneräisyydet eivät saa vaikuttaa asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen

Muista myös tilata luvan voimassaoloaikana loppukatselmus rakennusvalvonnasta, kun kaikki työt ovat valmistuneet tai hae rakentamiselle rakennusvalvonnasta jatkolupa. Lupa raukeaa, jos loppukatselmusta ei suoriteta luvan voimassaoloaikana.

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri
Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen