Skip to content

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita.

Tyypillisesti käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan lupa kun vapaa-ajan asunto muutetaan vakituiseksi asuinrakennukseksi tai jokin muun tilan tai rakennuksen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu toisenlaiseksi.

Muutosluvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta. Kun lupa on saatu, sen mukaiset muutostyöt tulee toteuttaa ja luvassa määrätyt katselmukset pitää, jotta tila voidaan hyväksyä uuteen käyttöön. Huom. muutos astuu voimaan vasta kun luvan käyttöönotto ja/ tai loppukatselmus on tehty.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidaan tutkimalla, noudattaako muutoshanke alueella voimassa olevia kaavoja ja säädöksiä. Voimassa olevat kaavat löydät kaupungin sivuilta karttapalvelusta Ikaalisten kaavakartat

Tärkeimmät muutoshankkeissa noudatettavat säädökset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelma (asetukset), maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Säädökset saa muun muassa ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Jos haettu lupa ei ole kaavan mukaista rakentamista tai kyseessä on rantarakentaminen, tulee usein ennen käyttötarkoituksen muutoslupaa hakea poikkeamislupa ympäristölautakunnasta.

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tarvitaan usein ympäristölautakunnan myöntämä suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa. Rakennusvalvonta määrittää luvantarpeen ja tarpeen mukaan valmistelee haetut suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat ympäristölautakunnan päätettäväksi.

Suunnittelutarveratkaisu tulee usein kyseeseen, kun kyseessä on kuivan maan rakennuspaikka, joka sijaitsee suunnittelutarvealueella, mutta alueella ei ole voimassa olevaa rakentamista ohjaavaa kaavaa.

Poikkeamislupa tarvitaan silloin kun rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella tai kaavassa rakennuspaikka on osoitettu lomarakennuspaikaksi.

Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan jälkeen tarvitaan aina myös rakennuslupa käyttötarkoituksen muutosta varten. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa on usein voimassa 2 vuotta, jonka aikana tulee hakea rakennuslupa muutosta varten. Rakennuslupaa voi hakea myös samanaikaisesti suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan kanssa, jolloin lupakäsittelyn kokonaiskesto hieman lyhenee.

Poikkeamislupa rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten

Poikkeamisluvan käsittelyssä huomioidaan mm. seuraavien vaatimusten täyttyminen:

 • Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
 • Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle, alueiden muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelullisten ja ympäristösuojelullisten tavoitteiden saavuttamista.
 • Vakituinen asuminen pysyy hallittuna, eikä käyttötarkoituksen muutos muodosta yhdyskuntarakenteen hajoamista tai taajama-asustusta haja-asutus alueelle.
 • Kiinteistö sijaitsee vakituisen asutuksen läheisyydessä ja etäisyys peruspalveluihin ja taajamiin on kohtuullinen
 • Kiinteistölle on kunnolliset ja hoidetut tieyhteydet
 • Kiinteistölle on mahdollista järjestää hyvälaatuinen talousvesi
 • Jätevedet käsitellään valtioneuvoston asetuksen mukaisesti
 • Rakennus täyttää vakituiselle asuinrakennukselle asetetut tekniset vaatimukset tai on muutettavissa sellaiseksi.

Poikkeamislupahakemuksen liitteeksi tarvitse seuraavat asiakirjat:

-Asemapiirros, josta selviävät vähintäänkin seuraavat asiat:

 • Kiinteistön rajat, tilan ja naapuritilojen rekisterinumerot, mahdolliset kaavamerkinnät, pohjoissuuntanuoli. 
 • Rakennukset nimettyinä; uudet, vanhat ja purettavat rakennukset eri merkinnöin sekä naapurin rakennukset, jotka sijaitsevat 10 metriä lähempänä rakennettavaa rakennusta (asemakaava-alueella 6 metrin etäisyydellä).
 • Rakennusten kerrosluvut ja kerrosalat. Uuden rakennuksen kerrosala voi olla arvio.
 • Uuden rakennuksen päämitat sekä etäisyys lähimmistä kiinteistön rajoista ja muista rakennuksista.
 • Minimietäisyys naapurin rajasta rakentamiseen on 5 m (asemakaava-alueella 4 m) sekä etäisyys maantien keskilinjasta 20 m ja yksityistien keskilinjasta 12 m. 
 • Rantapaikoilla etäisyys rantaan ja rantaviivan pituus.
 • Pihamaan järjestelyt, tonttitiet ja liittymä rakennuspaikalle, lisäksi tarpeen mukaan esim. säilytettävät/ istutettavat puut.
 • Maasto ja korkeussuhteet.
 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän paikka, jos ei olla viemärin toiminta-alueella, sekä selvitys talousveden saannista ja tarvittaessa kaivon paikka.
 • Mittakaavana pääsääntöisesti 1:500, rakennuspaikka voidaan myös esittää osittain tai mittakaavassa 1:1000, jos rakennuspaikkana on suurehko tila. 

-Rajanaapurien kuuleminen:

Hakija kuulee naapurit:

Lupapisteen kohdassa Lausunnot luvan käsittelijä valitsee kuultavat naapurit. Hakija voi kuulla naapurit kutsumalla heidät sähköpostilla Lupapisteeseen, jossa naapurit pääsevät antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen.

Jos kuuleminen Lupapisteen kautta ei onnistu, hakija voi kuulla naapurit myös seuraavasti:

 • Tulosta hakemus ja liitteet Lupapisteestä.
 • Anna naapureille nähtäväksi hakemus liitteineen sekä kuulemislomake.
 • Pyydä naapurien allekirjoitukset sekä lomakkeeseen että asemapiirrokseen, jossa lisättynä teksti: ”Olemme tutustuneet poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun suunnitelmiin pvm.  ja meillä ei ole huomautettavaa hankkeesta.” Naapurikiinteistöjen kaikki omistajat allekirjoittavat molemmat asiakirjat.
 • Skannaa naapurien allekirjoittama lomake ja asemapiirros ja liitä Lupapisteeseen kohtaan Naapurin kuuleminen.
 • Jos naapuri tekee muistutuksen hankkeesta, tulee se kirjoittaa erilliselle A4 paperille ja se liitetään hakupapereihin.

Kaupunki kuulee naapurit:

Hakijan pyynnöstä kaupunki voi kuulla naapurit, jolloin valitaan kyseinen kohta Lupapisteen Lausunnot-välilehdellä.

Kunnan suorittama kuuleminen esimerkiksi omakotitalohankkeessa maksaa 50 € naapurikiinteistöä kohden. Kunta varaa naapureille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdessä. Lehtikuulutus maksaa hakijalle vähintään 200 € sekä todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.

Rakennuslupa rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen

Vapaa-ajan asunnot on rakennettu usein erilaisilla vaatimuksilla kuin asuinrakennuksen ja niille on myönnetty vapautuksia määräyksistä. Käyttötarkoituksen muutoksessa lupaharkintaan tehdään nykymääräysten pohjalta, jolloin usein tarvitaan muutoksia rakenteisiin tai teknisiin järjestelmiin.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä arvioidaan mm. seuraavien vaatimusten täyttyminen:

 • Poikkeamislupaan liittyvät vaatimukset, erityisesti mikäli poikkeamislupaa ei ole edellytetty
 • Rakenteiden lujuus ja vakaus on riittävä. Rakennesuunnitelmat.
 • Paloturvallisuus. Mm. poistumistiet ovat riittävät, osoitekyltit, palovaroittimet.
 • Riittävä ilmanvaihto. Ilmanvaihto vähintään 0,5l/h. Lämmön talteenotto vähintään 45% poistoilmasta
 • Rakennuksen käyttöturvallisuus täyttää määräykset mm. portaiden, kaiteiden ja kulkuteiden osalta
 • Alue sopii vakituiseen asumiseen myös ympäristön äänitasojen puolesta.
 • Rakennuksen energiatehokkuuden vaatimukset täyttyvät. Seinien ja kattojen eristevahvuutta lisätään tarvittaessa määräyksien mukaiseksi ja ikkunoiden ja ovien U-arvo tulee olla vähintään 1,0W/m2k. Määräyksien saavuttaminen todistetaan esittämällä energiaselvitys.
 • Huoneistoalan tulee olla vähintään 20m2. Huonekorkeus tulee olla vähintään 2400mm. Huoneiston vapaat ovileveydet tulee olla 800mm ja ulko-oven leveys 900mm. Jokaisessa huoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko vähintään 10% huonealasta.
 • Rakennuksessa tulee olla tilat lepoa, ruokailua, peseytymistä ja ruoanvalmistusta varten sekä riittävät säilytys ja varastointitilat.
 • Teknisten järjestelmien tulee täyttää niille asetetut vaatimukset mm. vesi- ja viemärilaitteiden, lämmitysjärjestelmän sekä sähköjärjestelmän yms. osalta

Käyttötarkoituksen muutoksenhaun kestot ja hinnat

Ympäristölautakunnan myöntämän suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan käsittelyaika on tavanomaisesti n.3kk siitä hetkestä, kun kaikki tarvittavat liitteet ja naapurien kuulemiset on suoritettu. Ympäristölautakunnan päätöksissä on 1kk valitusaika ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista. Huom. kesälomat ja lautakuntien kokousajankohdat saattavat vaikuttaa merkittävästi käsittelyaikaan.

Rakennusluvan käsittelyaika on tavanomaisesti n. 1-3 viikkoa siitä hetkestä, kun kaikki tarvittavat liitteet ja naapurien kuulemiset on suoritettu. Rakennuslupapäätöksistä on 2 viikon valitusaika ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista. Huom. lomakaudet saattavat vaikuttaa luvan käsittelyaikaan.

Lupien hinnat määräytyvät aina voimassa olevan rakennusvalvonnan maksutaksan mukaisesti:

Suunnittelutarveratkaisu:

 • Maksu 500 euroa/hakemus.

Poikkeamispäätös käyttötarkoituksen muutokseen:

 • Maksu vähäisestä poikkeamisesta rakennuslupamenettelyn yhteydessä 120 euroa/hakemus.
 • Maksu poikkeamispäätöksestä käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 500 euroa/hakemus.

Poikkeamispäätös

 • maksu 600 euroa/hakemus.

Jos edellä mainittu hakemus hylätään, maksu on 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

Rakennuslupa:

 • maksu 300 euroa/hakemus sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,00 euroa/m²

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen