Skip to content

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Rakennusvalvonta harkitsee luvan tarpeen aina tapauskohtaisesti lakien, asetuksien, kaavojen ja Ikaalisten kaupungin rakennusjärjestyksen perusteella. Hankkeeseen tarvittavista luvista voit tiedustella rakennusvalvonnasta myös lupapisteen neuvontapalvelun kautta ennen luvan jättämistä.

Lupapiste

 

Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset aina rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Esim. omakotitalon ja saunan rakentaminen edellyttää aina rakennuslupaa.

Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Toimenpideluvan tarvitset mm. talousrakennuksen, pihavajan, katoksen tai muun vastaavan kevyen rakennelman pystyttämiseen. Toimenpidelupa tarvitaan myös mm. rakennuksen ulkoasun muuttamiseen, maalämpökaivon poraamiseen, jätevesijärjestelmän muutokseen ja aidan rakentamiseen asemakaava-alueella.

Ikaalisten kaupungin rakennusjärjestyksestä selviää tarkemmin, milloin edellytetään toimenpidelupaa ja milloin toimenpideilmoitusta.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Rakennuslupa edellyttää joissain tilanteissa myönteistä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä tai olet rakentamassa suunnittelutarvealueelle. Kaavattomalle rannalle rakentaminen ja vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi rannalla edellyttää myös poikkeamista. Luvan tarpeen Ikaalisissa määrittelee rakennusvalvonta. Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun valmistelee ympäristölautakunnalle rakennustarkastaja ja päätökset tekee ympäristölautakunta.

Rantarakentaminen ja poikkeamisluvat – Ikaalinen

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee lupahakemuksen yhteydessä milloin käyttötarkoituksen muutos edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii aina ympäristölautakunnan myöntämän poikkeamisluvan rannalla. Kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti, ota yhteyttä rakennusvalvontaan asian selvittämiseksi. Lisätietoa on saatavilla alla olevasta linkistä.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos – Ikaalinen

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennuslupaan voi hakea jatkoaikaa. Aloittamiselle voi hakea yhden kerran jatkoaikaa 2 vuotta. Aloittamisen jälkeen rakennusluvan voimassaoloon voi hakea jatkoaikaa 3 vuotta kerrallaan. Voit hakea jatkoaikaa vapaamuotoisesti sähköpostilla rakennustarkastajalta tai vaihtoehtoisesti voit toimittaa rakennusvalvontaan rakennusluvan jatkoaikahakemuksen, jonka löydät rakentamisen lomakkeet sivuilta.

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan mm. maisemaa muuttavan maanrakennustyöhön ja puiden kaatamiseen asemakaava-alueella. Maisematyölupaa edellytetään myös yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamisluvan tarvitset rakennuksen purkamiseen asemakaava sekä yleiskaava-alueilla. Kaava-alueiden ulkopuolellakin on aina tehtävä purkamisilmoitus, vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa. Purkamisluvan käsittelyssä huomioidaan tehdyt rakennuskannan rakennus- ja kulttuurihistorialliset kartoitukset, joista saat lisätietoa rakennusvalvonnasta.

Purkamislupaa ei tarvita, jos rakennuksen purkaminen liittyy voimassa olevaan rakennuslupaan tai muuhun viranomaisen tekemään päätökseen tai kehotteeseen.

Varmista rakennusvalvonnasta ennen rakennuksen purkamista onko purkamisella vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen, mikäli suunnittelet tulevaisuudessa uuden rakennuksen tekemistä puretun tilalle.

Puunkaatoilmoitus

Puunkaatoilmoitus tulee tehdä, kun taajama-alueella kaadetaan puita. Puunkaatoilmoitus hyväksytään, mikäli puiden kaatamiseen on hyvät perusteet.

Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti rakennustarkastajalle sähköpostilla. Liitteenä tulisi olla selvitys miksi puita kaadetaan sekä karttaote, johon kaadettavat puut on merkitty. Asian käsittelyä nopeuttaa valokuvat kaadettavista puista.

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen