Skip to content

Rantarakentaminen ja poikkeamisluvat

Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Milloin lupa poikkeamiseen tarvitaan?

Ranta-alueelle rakentaminen suoraan rakennusluvalla edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun alueella ei ole kaavaa tai hanke on kaavan tai rakennusjärjestyksen vastainen. Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitset ranta-alueella usein ennen rakennuslupaa poikkeamisluvan, siitä on kerrottu tarkemmin rakennuksen käyttötarkoituksen muutos –sivulla.

Ranta-alueelle haettavissa poikkeamisluvissa noudatetaan Ikaalisten ympäristölautakunnan päättämiä mitoitusperusteita. Jos mitoitusperusteet eivät täyty esim. emätilan rakennusoikeuden puolesta, niin lupaa poikkeamiseen ei tällöin voida myöntää. Sellaista rakentamista ei voida sallia poikkeamisluvalla mikä ei olisi mahdollista kaavallakaan.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

 • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen

Lisätietoja saat kunnan rakennustarkastajalta.

Poikkeamisluvan hakeminen ja käsittely

Hakemuksen tekeminen ja naapurien kuuleminen

Poikkeamishakemus jätetään rakennusvalvontaan sähköisesti lupapisteen asiointipalvelun kautta tai sähköpostilla rakennustarkastajalle.

Naapureille on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Naapurin täytyy saada joko kunnalta tai hakijalta riittävä tieto hankkeesta, että hän voi esittää mielipiteensä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tieto hankkeen laadusta (lomarakennus, omakotitalo, sauna), laajuudesta (kerrosala ja kerrosluku), rakennuspaikan sijainnista ja koosta sekä rakennuksen likimääräisestä sijainnista (esimerkiksi asemapiirros). Jos nämä tiedot on esitetty erillisellä kartalla tai piirroksella, on hyvä selventää, millaisen kartan tai piirroksen perusteella naapuri on esittänyt mielipiteensä (esim. kartan tai piirroksen päiväys).

Se, että naapuri on saanut tiedon hankkeesta ja mahdollisuuden lausua mielipiteensä siitä, on osoitettava hakemukseen liitettävällä asiakirjalla. Naapurin myönteinen mielipide ei kuitenkaan ole poikkeamisen saamisen välttämätön edellytys eli kyseessä ei ole suostumus. Naapuri saa hankkeen kuitenkin tietoonsa ja saa esittää mielipiteensä, millä voi olla merkitystä asian ratkaisemiselle sekä hakijalle, joka voi vielä harkita mahdollisia muutoksia hakemukseensa.

Naapuri voi kuulemisen jälkeen seurata hakemuksen etenemistä, ja naapurilla on oikeus vaatia muutosta päätökseen.

Poikkeamisessa tarvittavat asiakirjat

Asemapiirros, josta selviävät vähintäänkin seuraavat asiat:

 • Kiinteistön rajat, tilan ja naapuritilojen rekisterinumerot, mahdolliset kaavamerkinnät, pohjoissuuntanuoli. 
 • Rakennukset nimettyinä; uudet, vanhat ja purettavat rakennukset eri merkinnöin sekä naapurin rakennukset, jotka sijaitsevat 10 metriä lähempänä rakennettavaa rakennusta (asemakaava-alueella 6 metrin etäisyydellä).
 • Rakennusten kerrosluvut ja kerrosalat. Uuden rakennuksen kerrosala voi olla arvio.
 • Uuden rakennuksen päämitat sekä etäisyys lähimmistä kiinteistön rajoista ja muista rakennuksista.
 • Minimietäisyys naapurin rajasta rakentamiseen on 5 m (asemakaava-alueella 4 m) sekä etäisyys maantien keskilinjasta 20 m ja yksityistien keskilinjasta 12 m. 
 • Rantapaikoilla etäisyys rantaan ja rantaviivan pituus.
 • Pihamaan järjestelyt, tonttitiet ja liittymä rakennuspaikalle, lisäksi tarpeen mukaan esim. säilytettävät/ istutettavat puut.
 • Maasto ja korkeussuhteet.
 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän paikka, jos ei olla viemärin toiminta-alueella, sekä selvitys talousveden saannista ja tarvittaessa kaivon paikka.
 • Mittakaavana pääsääntöisesti 1:500, rakennuspaikka voidaan myös esittää osittain tai mittakaavassa 1:1000, jos rakennuspaikkana on suurehko tila. 

Naapurien kuuleminen

Vaihtoehdot naapurin kuulemiseen:

Hakija kuulee naapurit:

Lupapisteen kohdassa Lausunnot luvan käsittelijä valitsee kuultavat naapurit. Hakija voi kuulla naapurit kutsumalla heidät sähköpostilla Lupapisteeseen, jossa naapurit pääsevät antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen.

Jos kuuleminen Lupapisteen kautta ei onnistu, hakija voi kuulla naapurit myös seuraavasti:

 • Tulosta hakemus ja liitteet Lupapisteestä.
 • Anna naapureille nähtäväksi hakemus liitteineen sekä kuulemislomake.
 • Pyydä naapurien allekirjoitukset sekä lomakkeeseen että asemapiirrokseen, jossa lisättynä teksti: ”Olemme tutustuneet poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun suunnitelmiin pvm.  ja meillä ei ole huomautettavaa hankkeesta.” Naapurikiinteistöjen kaikki omistajat allekirjoittavat molemmat asiakirjat.
 • Skannaa naapurien allekirjoittama lomake ja asemapiirros ja liitä Lupapisteeseen kohtaan Naapurin kuuleminen.
 • Jos naapuri tekee muistutuksen hankkeesta, tulee se kirjoittaa erilliselle A4 paperille ja se liitetään hakupapereihin.

Kaupunki kuulee naapurit:

Hakijan pyynnöstä kaupunki voi kuulla naapurit, jolloin valitaan kyseinen kohta Lupapisteen Lausunnot-välilehdellä.

Kunnan suorittama kuuleminen esimerkiksi omakotitalohankkeessa maksaa 50 € jokaista kuultavaa kiinteistöä kohden. Kunta varaa naapureille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdessä. Lehtikuulutus maksaa hakijalle vähintään 200 € sekä todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.

Lisätietoja poikkeamishakemukseen liitettävistä tiedoista, asiakirjoista ja lomakkeesta saat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poikkeamispäätöksen jälkeen rakentamiseen tarvitaan vielä rakennuslupa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisätietoja hakemisesta ja tarpeellisista asiakirjoista saa kunnasta.

Poikkeamisluvan muutoksenhakuaika ja lainvoimaisuus 

Poikkeamisluvan 30 päivän muutoksenhakuaika alkaa siitä, kun lautakunnan kokouspöytäkirja on tarkastettu ja poikkeamisluvan julkipanoilmoitus on kuulutettu kaupungin sivuilla. Ympäristölautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen muutoksenhakuaikana Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Hakija voi hakea lainvoimaisuustodistuksen poikkeamislupapäätökseen muutoksenajan umpeuduttua Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/lainvoimaisuustodistus_0.html

Vinkki rantarakentajalle

Ennen kuin ryhdyt kaupantekoon, ota selvää haluamasi tontin kaavallisesta tilanteesta ja kaavan sisällöstä. Helpoimmin rakentamaan pääsee kaavoitetuilla alueilla, joilla on vapaita tontteja ja alueen maanomistajat ovat halukkaita niitä myymään. Jos kuitenkin päädyt hankkimaan tontin kaavattomalta alueelta, on hyvä tehdä ensin kaupasta esisopimus, koska hanke tarvitsee poikkeamisen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

 

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen