Skip to content

Rantarakentaminen ja poikkeamisluvat

Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Milloin lupa poikkeamiseen tarvitaan?

Ranta-alueelle rakentaminen suoraan rakennusluvalla edellyttää pääsääntöisesti voimassa olevaa kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun alueella ei ole kaavaa tai hanke on kaavan tai rakennusjärjestyksen vastainen. Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitset ranta-alueella usein ennen rakennuslupaa poikkeamisluvan, siitä on kerrottu tarkemmin rakennuksen käyttötarkoituksen muutos –sivulla.

Ranta-alueelle haettavissa poikkeamisluvissa noudatetaan Ikaalisten ympäristölautakunnan päättämiä mitoitusperusteita. Jos mitoitusperusteet eivät täyty esim. emätilan rakennusoikeuden puolesta, niin lupaa poikkeamiseen ei tällöin voida myöntää. Sellaista rakentamista ei voida sallia poikkeamisluvalla mikä ei olisi mahdollista kaavallakaan.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

 • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen

Huomioithan, että poikkeamispäätöksen jälkeen rakentamiseen tarvitaan vielä usein rakennuslupa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisätietoja saat rakennustarkastajalta.

Poikkeamisluvan hakeminen ja käsittely

Hakemuksen tekeminen

Poikkeamishakemus jätetään rakennusvalvontaan sähköisesti lupapisteen asiointipalvelun kautta, www.lupapiste.fi 

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan asemapiirros sekä naapurien kuuleminen. Asemapiirroksesta ja naapurin kuulemisesta löydät lisätietoa tältä sivulta.

Hakemukselta tulee käydä ilmi hakijan perustelut poikkeamiselle. Perustelut ei tule olla henkilökohtaisia. Perustelut kirjoitetaan lupapiste palvelussa hankkeen kuvaus- osioon.

Hakemuksen käsittely ja käsittelyajat

Kun hakemus on jätetty ja kaikki tarvittavat liitteet toimitettu, pyydetään kaavoituspäälliköltä lausuntoa hakemukseen. Lausuntoaika on n. 1kk.

Lausuntojen jälkeen hakemus valmistellaan seuraavaan ympäristölautakunnan kokoukseen. Päätökset poikkeamisluvissa tekee ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan kokouksia on tavanomaisesti n. 1-2kk välein.

Ympäristölautakunnan päätöksen jälkeen poikkeamisluvan lainvoimaisuuteen kuluu aikaa tavanomaisesti n. 2kk, mikäli päätökseen ei haeta muutosta muutoksenhakuaikana.

Suosittelemme hakemaan poikkeamislupaa hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista. Poikkeamislupaprosessiin kuluu aikaa tavanomaisesti 4-6kk. Poikkeamislupa on voimassa maksimissaan kaksi vuotta.

Poikkeamisessa tarvittavat asiakirjat

Asemapiirros:

Asemapiirroksen laatimiseen suositellaan käyttäväksi ammattilaista, mutta sen voi laatia itsekin mikäli osaamista on riittävästi. Viimeistään rakennuslupavaiheessa tarvitset usein pääsuunnittelijan piirtämän asemapiirroksen.

Asemapiirroksesta tulee selvitä seuraava asiat:

 • Laatimispäivämäärä ja laatijan nimi
 • Kiinteistön rajat, tilan ja naapuritilojen rekisterinumerot, mahdolliset kaavamerkinnät, pohjoissuuntanuoli.
 • Rakennukset nimettyinä; uudet, vanhat ja purettavat rakennukset eri merkinnöin sekä naapurin rakennukset, jotka sijaitsevat 10 metriä lähempänä rakennettavaa rakennusta (asemakaava-alueella 6 metrin etäisyydellä).
 • Rakennusten kerrosluvut ja kerrosalat. Uuden rakennuksen kerrosala voi olla arvio.
 • Uuden rakennuksen päämitat sekä etäisyys lähimmistä kiinteistön rajoista ja muista rakennuksista.
 • Minimietäisyys naapurin rajasta rakentamiseen on 5 m (asemakaava-alueella 4 m) sekä etäisyys maantien keskilinjasta 20 m ja yksityistien keskilinjasta 12 m.
 • Rantapaikoilla etäisyys rantaan ja rantaviivan pituus.
 • Pihamaan järjestelyt, tonttitiet ja liittymä rakennuspaikalle, lisäksi tarpeen mukaan esim. säilytettävät/ istutettavat puut.
 • Maasto ja korkeussuhteet.
 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän paikka, jos ei olla viemärin toiminta-alueella, sekä selvitys talousveden saannista ja tarvittaessa kaivon paikka.
 • Mittakaavana pääsääntöisesti 1:500, rakennuspaikka voidaan myös esittää osittain tai mittakaavassa 1:1000, jos rakennuspaikkana on suurehko tila.

Naapurien kuuleminen:

Naapureille on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Naapurin täytyy saada joko kunnalta tai hakijalta riittävä tieto hankkeesta, että hän voi esittää mielipiteensä. Nämä tiedot tulee esittää hakemuksen liitteenä olevalla asemapiirroksella. Naapurin myönteinen mielipide ei ole poikkeamisen saamisen välttämätön edellytys, eli kyseessä ei ole suostumuksen pyytäminen. Naapuri saa hankkeen näin tietoonsa ja saa esittää oman mielipiteensä, millä voi olla merkitystä päätöksenteossa sekä hakijalle, joka voi vielä harkita mahdollisia muutoksia hakemukseensa. Naapuri voi kuulemisen jälkeen seurata hakemuksen etenemistä, ja naapurilla on oikeus vaatia muutosta päätökseen.

Vaihtoehdot naapurin kuulemiseen:

Hakija kuulee naapurit:

Lupapisteen kohdassa Lausunnot luvan käsittelijä valitsee kuultavat naapurit. Hakija voi kuulla naapurit sähköisesti lisäämällä lupapisteessä lausunnot osiossa heidät sähköpostiosoitteensa. Naapuri saa hankkeelle sähköpostiinsa linkin, jonka kautta naapurit pääsevät antamaan kuulemisen vahvan tunnistautumisen jälkeen sähköisesti.

Jos kuuleminen Lupapisteen kautta ei onnistu, hakija voi kuulla naapurit myös seuraavasti:

 • Tulosta hakemus ja liitteet Lupapisteestä.
 • Anna naapureille nähtäväksi hakemus liitteineen sekä kuulemislomake.
 • Pyydä naapurien allekirjoitukset sekä lomakkeeseen että asemapiirrokseen, jossa lisättynä teksti: ”Olemme tutustuneet poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun suunnitelmiin pvm. ja meillä ei ole huomautettavaa hankkeesta.” Naapurikiinteistöjen kaikki omistajat allekirjoittavat molemmat asiakirjat ja kuulemislomakkeeseen merkitään asemapiirroksen päivämäärä.
 • Skannaa naapurien allekirjoittama lomake ja asemapiirros ja liitä Lupapisteeseen kohtaan Naapurin kuuleminen.
 • Jos naapuri tekee muistutuksen hankkeesta, tulee se kirjoittaa erilliselle A4 paperille ja se liitetään hakupapereihin.

Mikäli hakija ei saa kuultua naapuria yrityksistä huolimatta, tulee kuuleminen jättää tällöin kaupungin tehtäväksi.

Kaupunki kuulee naapurit:

Hakijan pyynnöstä kaupunki voi kuulla naapurit, jolloin valitaan kyseinen kohta Lupapisteen Lausunnot-välilehdellä tai kirjoitetaan pyyntö lupapisteen keskusteluun.

Kunnan suorittama kuuleminen esimerkiksi omakotitalohankkeessa maksaa 50 € jokaista kuultavaa kiinteistöä kohden. Kunta varaa naapureille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan paikallislehdessä. Lehtikuulutus maksaa hakijalle vähintään 200 € sekä todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.

Poikkeamisluvan muutoksenhakuaika ja lainvoimaisuus

Poikkeamisluvan 30 päivän muutoksenhakuaika alkaa siitä, kun lautakunnan kokouspöytäkirja on tarkastettu ja poikkeamisluvan julkipanoilmoitus on kuulutettu kaupungin sivuilla. Ympäristölautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen muutoksenhakuaikana Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Muutoksenhakuajan umpeuduttua Ikaalisten kaupunki hakee lainvoimaisuustodistuksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Lainvoimaisuustodistuksen käsittely kestää hallinto-oikeudessa vähintään viikon. Poikkeamislupa voidaan todeta lainvoimaiseksi, kun lainvoimaisuustodistus on saatu. Poikkeamisluvan käsittelystä kuluu näin ollen tavanomaisesti n. 2kk siihen, että lupa on lainvoimainen.

Vinkki rantarakentajalle

Ennen kuin ryhdyt kaupantekoon, ota selvää haluamasi tontin kaavallisesta tilanteesta ja kaavan sisällöstä. Helpoimmin rakentamaan pääsee kaavoitetuilla alueilla, joilla on vapaita tontteja ja alueen maanomistajat ovat halukkaita niitä myymään. Jos kuitenkin päädyt hankkimaan tontin kaavattomalta alueelta, on hyvä tehdä ensin kaupasta esisopimus, koska hanke tarvitsee poikkeamisen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

 

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen