Skip to content

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko aurinkopaneelit toimenpideluvan Ikaalisissa?

Ikaalisten rakennusjärjestyksen mukaan yli 10m² aurinkopaneelikentän asennus vaatii toimenpideluvan tai –ilmoituksen. Mikäli paneelit asennetaan omakotitalon katolle samaan kallistuskulmaan katon lappeen kanssa, niin lupahakemuksessa riittää tieto mihin rakennukseen ja mille lappeelle paneelit asennetaan. Mikäli paneelit asennetaan erilliselle telineelle katolle tai maahan tai kyseessä on suuren kokoluokan voimala, tulee hakemukseen liittää lupasuunnitelmat, joista asennuspaikka ja –tapa käy ilmi yksiselitteisesti. Paneeleita ei kannata asentaa huonokuntoiselle katolle ja asennustyö tulee teettää ammattilaisilla. Toimenpidelupaa varten nimetyn työnjohtajan tulee tarkastaa mm. paneelien kiinnitys ja läpiviennit. Tarkempia ohjeita voitte kysyä rakennustarkastajalta.

Mistä saan selville kiinteistöni rakennusoikeuden?

Rakennusoikeus määräytyy voimassa olevien kaavojen perusteella Ikaalisten kaavakartat  tai jos kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa kaavaa niin rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaisesti Rakennusjärjestys

Ranta-alueella uuden asuinrakennuksen tai vapaa-ajan asunnon rakentaminen vaatii aina poikkeamisluvan ympäristölautakunnalta, jos alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rantarakentaminen ja poikkeamisluvat – Ikaalinen

Rakennusoikeudesta vähennetään kiinteistölle rakennettujen rakennuksien kerrosala. Kerrosala mitataan rakennuksen seinän ulkopinnan mukaan.  

Epäselvissä tapauksissa voitte laittaa rakennusoikeuskyselyn sähköpostilla suoraan rakennustarkastajalle. Muistattehan ilmoittaa kyselyn yhteydessä kiinteistötunnuksen asian käsittelyn nopeuttamiseksi, kiitos.

Vaihdan taloon lämmitysjärjestelmän öljystä maalämpöön. Tarvitaanko toimenpiteelle lupaa ja pitää vanha öljysäiliö poistaa?

Kuvaamanne lämmitysjärjestelmän muutos vaatii rakennusvalvonnan myöntämän toimenpideluvan. Tee toimenpidelupahakemus sähköisesti lupapisteen kautta. Käytöstä poistettu öljysäiliö tulee poistaa maaperästä. Ilmoitus säiliön poistosta tulee tehdä Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja kaupungin ympäristösuojelusihteerille.

Kiinteistöni jätevesijärjestelmä pitäisi uusia, miten minun pitäisi toimia?

Jätevesijärjestelmän uusimista varten tarvitse rakennusvalvonnan myöntämän toimenpideluvan. Hanki pätevä suunnittelija, joka suunnittelee teidän kiinteistöllenne sopivan jätevesijärjestelmän ja laatii järjestelmästä lupahakemuksen liitteeksi ja järjestelmän toteuttamista varten suunnitelmat. Tee toimenpidelupahakemus sähköisesti lupapisteen kautta. Lisätietoa jätevesijärjestelmistä löydät ympäristönsuojelun sivuilta ja Ikaalisten ympäristösuojeumääräyksistä. Ympäristönsuojelumääräykset

Olen hukannut omistamani rakennuksen rakennusluvan ja suunnitelmat, löytyykö niitä kaupungilta?

Rakennusvalvonnan arkistosta löytyy rakennuslupien mukana toimitetut suunnitelmat, alkaen 1950 luvulta. Suunnitelmien hakeminen ja skannaaminen sähköiseen muotoon on maksullista. Palvelun hinta on 50 euroa / alkava tunti. Suunnitelmia voit tilata rakennusvalvonnan toimistonhoitajalta. Pyrimme käsittelemään tilaukset 14 vuorokauden kuluessa. Kesälomien aikana emme käsittele tilauksia. 

Suunnittelen uuden rakennuksen paikkaa pienelle kiinteistölle. Paljonko etäisyyttä tulee olla naapurin rajaan ja kuinka lähelle rantaa voi rakentaa?

Naapurin rajaan tulee olla asemakaava-alueella vähintään 4m ja haja-asutusalueella vähintään 5m. Naapurin kirjallisella suostumuksella saat rakentaa lähemmäskin rajaa. Etäisyydet muihin rakennuksiin tulee huomioida paloturvallisuuden takia, esim. naapurikiinteistön rakennuksiin tulee olla 8m etäisyys tai uuteen rakennukseen tulee tehdä palo-osastointeja. Rakennuksen etäisyys määräytyy rakennuksen ja sijainnin mukaan. Esim. Rantasaunan etäisyys rannasta tulee yleensä olla vähintään 15m, ellei kaavassa muuta määrätä.

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa?

Ikaalisissa voit rakentaa haja-asutusalueelle alle 12m² rakennelman ilman lupaa, jos kiinteistölläsi on rakennusoikeutta. Asemakaava-alueilla tarvitset luvan pienellekin vajalle. Tarkemmat tiedot pienten rakennelmien luvanvaraisuudesta löydät Ikaalisten kaupungin rakennusjärjestyksestä ja voitte myös tiedustella asiaa rakennustarkastajalta. Huomioikaa kuitenkin, että naapurilta kannattaa aina pyytää kirjallinen lupa, jos rakennetaan alle 4m päähän naapurin rajasta ja palomääräyksien mukaisia etäisyyksiä tulee aina noudattaa.

Haluan kaataa kiinteistöltäni puita ja samalla haluaisin kaataa puita myös kaupungin puolelta, keneltä voi kysyä lupaa?

Ottakaa yhteyttä kaupungin puistotyönjohtajaan ja sopikaa, miten asian kanssa menetellään. Ilman puistotyönjohtajan tai rakennusvalvonnan lupaa ei puita saa kaataa asemakaava-alueella. Kaupungin kiinteistöltä ei saa puita kaataa ilman lupaa millään alueella. Jos puiden kaataminen vaikuttaa maisemaan merkittävällä tavalla, niin rakennusvalvonnalta tulee hakea maisematyölupaa puunkaatoa varten. Maisematyölupa voidaan myöntää vain kiinteistön omistajalle.

Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta?

Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee kuitenkin asentaa siten, että se ei aiheuta naapurille häiriötä eli melua. Taloyhtiöissä tarvitaan lupa taloyhtiöltä.

Tarvitseeko leikkimökin tekeminen lupaa?

Käytännön mukaan pienen leikkimökin ja alle 6 m² kasvihuoneen tehdä ilman lupaa tai toimenpideilmoitusta. Huomioikaa kuitenkin, että naapurilta tulee aina pyytää kirjallinen lupa, jos rakennetaan alle 4m päähän naapurin rajasta asemakaava-alueella ja haja-asutusalueella etäisyys naapurin rajaan tulee olla 5m.

Naapurin puolella kasvavan puun oksat ylettyvät minun puolelleni ja pudottavat lehtiä tontilleni. Mitä rakennusvalvontaviranomainen tekee asialle?

Rakennusvalvonnalla ei ole toimivaltaa asiassa. Asia kuuluu naapuruussuhteista säädetyn lain soveltamisalaan ja on näin ollen siviiliriita-asia, joka ratkotaan viime kädessä käräjäoikeudessa. Suosittelemme ensisijaisesti sopimaan asian naapurin kanssa.

Tarvitaanko pääsuunnittelija?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina. Rakennusvalvonta voi kuitenkin vähäisissä hankkeissa hyväksyä riittävän osaamisen perusteella hakijankin pääsuunnittelijaksi. Tarkemmat ohjeet saat tapauskohtaisesti rakennusvalvonnasta.

Voiko lupapiirustukset piirtää itse?

Voi, jos koulutus ja osaaminen riittävät. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja ne vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan. Vähäisemmissä hankkeissa ei ole tutkintovaatimusta, mutta osaamista pitää niissäkin löytyä. Ohjeita piirustuksia ja niiden sisältöä koskien löytyy ympäristöministeriön ohjeesta YM3/601/2015 (Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä).

Epäilen, että asunnossani on kosteus- tai homevaurio. Toteaako rakennusvalvonta asian?

Kyseinen palvelu ei kuulu rakennusvalvontaviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Rakennusten kunnossapito on rakennusten omistajan vastuulla, jolloin asia pitää tutkia ja korjata lähtökohtaisesti omistajan toimesta. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, joka ei osakkaan pyynnöstä ryhdy toimenpiteisiin, asiasta voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen.

 

 

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri
Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen