Jätevesiasiat

Jätevesien käsittelymenetelmistä ja ohjeista saat tietoa ympäristöhallinnon internet-sivustolta ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ohjeita ja tietoa sivuilta.

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvityksen ja ohjeen voi teetättää ammattilaisella, esimerkiksi haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneellä suunnittelijalla. Jos jätevesijärjestelmä on yksinkertainen, voi selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeen tehdä itse.

Jätevesijärjestelmäselvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje -lomake.pdf

Liite malli.pdf

Ohjeita ja lisätietoa ympäristö.fi -sivuilla.

Haja-asutuksen jätevesienkäsittely

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä säätelee valtakunnallisesti ympäristönsuojelulaki 2014/527 sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 1999/132. Lisäksi voi olla paikallisiin olosuhteisiin perustuvia kuntakohtaisia tai alueellisia määräyksiä.

Säädöksiä on muutettu ja nykyiset säädökset astuvat voimaan 3.4.2017:

Lainsäädäntö: kvvy.fi/tietoa/hajajatevedet/lainsaadanto/

Tietoa: kvvy.fi/tietoa/hajajatevedet/

Lisätiedot:

Vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie
puh. 050 570 9511
lauri.sillantie@kvvy.fi

Jätevesineuvonnan sivut: www.kvvy.fi/jatevesi
Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja: kvvy.fi/osaajia

Jätevesilietteiden käsittely

Lietteiden tyhjennys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollon vastuulle

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan 2017 alusta Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta. Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt siirtyä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 1.1.2017 alkaen. Päätös koskee Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntia, pois lukien Nokia.

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä tasapuolinen palvelutarjonta ja hinnoittelu asukkaille.

Asianmukainen lietteiden tyhjentäminen on tärkeää myös ympäristön ja kiinteistön kannalta.

  • Lietteiden pääsy ympäristöön aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä, kaivojen vedenlaadun huononemista sekä mahdollisia terveysriskejä. Lisäksi säännöllinen tyhjennys varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.
  • Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa kuljetukset, organisoi lietetyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta, kertoo Varsala.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisen hankintamenettelyn mukaisesti viime keväänä. Kuljetukset jakautuivat Eerola-yhtiöt Oy:n, Lassila&Tikanoja Oyj:n, Pirkanmaan Betonipumppaus Oy:n ja Pertti Musakka Ky:n kesken. Juupajoella Pirkanmaan Jätehuollon järjestämä lietekaivojen tyhjennys alkoi jo 2012 ja siellä urakoitsijana jatkaa Juha Soikka Tmi. Koska kevään hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, lieteurakat käynnistyvät väliaikaisjärjestelyin, joka on voimassa markkinaoikeuden lopulliseen päätökseen asti. Väliaikainen urakointijärjestely mahdollistaa jätehuollon lakisääteisen tehtävän sekä asiakkaiden tyhjennystilausten hoidon.

Lietetyhjennysten jätemaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista lisätyömaksuista. Hinnat löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta www.pjhoy.fi/Hinnat/Hinnat

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

www.pjhoy.fi/Palvelut/lietepalvelut

tekninen päällikkö Timo Varsala, puh. 050 338 2463

logistiikkainsinööri Miia Siukola, puh. 040 142 6831

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti (hyväksytty 14.5.2014) asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistökohtainen kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätevesien käsittely kiinteistöllä, neuvonta:
ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokinen, puh. 044 730 6221, teijo.jokinen@ikaalinen.fi

rakennustarkastaja Mika Wallin, puh. 044 730 1239, mika.wallin@ikaalinen.fi