Skip to content

Ympäristöluvat

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jonka tarvitsevat ympäristönsuojelulaissa määritetyt laitokset ja toiminnot.

– Uutta toimintaa ei saa aloittaa tai jo olemassa olevaa toimintaa jatkaa olennaisesti muutettuna ilman lainvoimaista päätöstä.

Ympäristölupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Rakennuslupa käsitellään ympäristöluvan jälkeen.

ILMOITUKSET

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus Ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

  • haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • tilapäinen melu ja tärinä
  • koeluonteinen toiminta
  • poikkeukselliset tilanteet
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa voidaan tehdä lupahakemuksen sijaan ilmoitus.

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely

Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla, jotka löytyvät ympäristöhallinnon sivulta:

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Muutokset ympäristönsuojelulakiin ja ympäristönsuojelusta annettuun asetukseen, sekä menettelyn sujuvoittamiseksi säädetty valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista löytyvät seuraavilta ympäristöministeriön sivuilta:
Ympäristönsuojelulain uudistaminen 

Nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus (lannan patterointi-ilmoitus)

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. patterointi-ilmoituksesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Ympäristötaksa

Ympäristönsuojelusihteeri
Teijo Jokinen
044 730 6221
teijo.jokinen@ikaalinen.fi

Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen