Ympäristöluvat

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jonka tarvitsevat ympäristönsuojelulaissa määritetyt laitokset ja toiminnot.

– Uutta toimintaa ei saa aloittaa tai jo olemassa olevaa toimintaa jatkaa olennaisesti muutettuna ilman lainvoimaista päätöstä.

Ympäristölupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Rakennuslupa käsitellään ympäristöluvan jälkeen.

ILMOITUKSET

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
tilapäinen melu ja tärinä
koeluonteinen toiminta
poikkeukselliset tilanteet
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.
Lisäksi eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa voidaan tehdä lupahakemuksen sijaan ilmoitus.

Nitraattiasetuksen mukainen ilmoitus (lannan patterointi-ilmoitus)

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli ns. patterointi-ilmoituksesta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.