Skip to content

Arviointi

Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama kokonaisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja huoltajat.

Esiopettaja laatii kaikille esiopetukseen osallistuville oppilaille lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman (Leops) yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarvittaessa laaditaan tehostettu oppimissuunnitelma (teho-ops) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Syksyllä asetettuja tavoitteita arvioidaan keväällä yhdessä huoltajien ja esioppilaan kanssa.

Esioppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä todistus esiopetukseen osallistumisesta.