Skip to content

Tietoa esiopetuksesta

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa. Toiminnan järjestämistä ohjaa opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan kunnassa laaditaan esiopetuksen opetussuunnitelma.

Ikaalisten kaupungin esiopetussuunnitelma on hyväksytty sisivtyslautakunnassa 11.5.2016 ja sitä on edellisen kerran päivitetty 15.8.2018.

Esiopetussuunnitelma

 

Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuolto

Lapsella on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä.

Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Ikaalisissa päiväkotien yhteydessä järjestettävän esiopetuksen opiskeluhuollon järjestämistä ohjaa päiväkotien esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa  16.8.2023

Aluekoulujen esiopetusryhmät kuuluvat koulujen opiskeluhuoltoon. Lisätietoja saa aluekoulujen johtajilta.

 

Esiopetuksen poissaolokäytännöt 

Esiopetus on 1.8.2015 alkaen velvoittavaa: Huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esioppilaiden poissaolojen myöntämiskäytännöt koskien harkinnanvaraisi poissaoloja ovat seuraavat:

  • esiopettaja myöntää poissaolot, jotka ovat enintään 5 päivää
  • Koulunjohtaja ja varhaiskasvatusyksikön johtaja myöntää yli 5pv kestävät poissaolot

Huoltaja anoo poissaoloa, joko sähköisen viestintäjärjestelmän kautta (päiväkodit Päikky, aluekoulut Wilma) tai sähköpostitse alla olevalla lomakkeella.

Vapautus Esiopetuksesta

Huoltajan tulee selvittää, miten poissaoloajan aikaiset tehtävät tulee tehtyä.

 

Arviointi 

Arviointi on kiinteä osa esiopetusta. Arvioinnilla on esiopetuksessa kaksi tehtävää: sen avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Arviointi on havainnoinnin, dokumentoinnin, arviointipäätelmien ja palautteen muodostama kokonaisuus, johon osallistuvat opettajien lisäksi muu esiopetuksen henkilöstö sekä lapset ja huoltajat.

Esiopettaja laatii kaikille esiopetukseen osallistuville oppilaille lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman (Leops) yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarvittaessa laaditaan tehostettu oppimissuunnitelma (teho-ops) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Syksyllä asetettuja tavoitteita arvioidaan keväällä yhdessä huoltajien ja esioppilaan kanssa.

Esioppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä todistus esiopetukseen osallistumisesta.