Skip to content

Liikkuva varhaiskasvatus Ikaalisissa

Liikkuva varhaiskasvatus 

Kehitys ei lopu koskaan ja lasten laaja-alaisen hyvinvoinnin eteen tehdään työtä jokaisena päivänä kaikkina vuodenaikoina. Se on meidän jokaisen lasten kanssa toimivan aikuisen vastuulla. Lasta ja perhettä kannustetaan hyvinvoinnin kannalta merkitykselliseen liikkumiseen sekä varhaiskasvatuksen arjessa että vapaa-ajalla. Emme kasvata huippu-urheilijoita, joskus toki niitäkin saattaa tulla, vaan teemme työtä sen eteen, että jokainen lapsi oppisi elämäntavalle, joka mahdollistaa hänelle hyvinvoinnin ja toimintakyvyn myös aikuisena. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet linkittyvät yhteen erilaisen fyysisesti aktiivisen tekemisen kautta. Leikki on liikuntaa ja liikunta on leikkiä, joka liikuttaa sekä lasta että aikuista.

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatus on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa vuodesta 2017 saakka. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on osa valtakunnallista liikunnan edistämisohjelmien Liikkuvat -ohjelmakokonaisuutta, jossa edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Liikkuvat kokonaisuuteen kuuluvat peruskoulujen Liikkuva koulu, toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja sekä uusimpana tulokkaana Liikkuva perhe -ohjelma. Ohjelmin strategisesta johtamisesta ja rahoituksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa koordinoi Likes (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö).

Lisätietoja Liikkuva varhaiskasvatustoiminnasta Ikaalisissa saa hankekoordinaattorilta, varhaiskasvatusyksiköiden johtajilta tai ryhmien henkilökunnalta.

Tarkempia tietoja hankkeiden sisällöstä ja käytännön toimista voi tiedustella hankekoordinaattorilta. Hankkeen instagram-tili löytyy nimellä luonto_liikuttaa_ikaalisissa

Ajankohtaista tietoa löytyy myös Ikaalisten varhaiskasvatus facebook-sivulta sekä yksiköiden omilta sosiaalisen median tileiltä. 

Liikuttava lapsuus 2024-

Kehittämishankkeen tavoitteena luoda kaupungille perheiden yhteistä liikkumista tukevia rakenteita, jotka mahdollistavat toiminnan kehittymisen ja laajenemisen seuraavan kolmen vuoden aikana. Hankkeen toimet sijoittuvat ensisijaisesti varhaiskasvatukseen. Sen avulla kehitetään perheille suunnattua elintapoihin ja perheliikuntaneuvontaan liittyviä polkuja huomioiden erityisesti vähän tai ei ollenkaan liikkuvat perheet. Hanke järjestää myös erilaisia perheille suunnattuja ohjattuja sekä omatoimisia liikuntatapahtumia ja -ryhmiä. Hankkeen avulla tuetaan myös varhaiskasvatushenkilöstön osaamista kouluttamalla henkilöstöä sekä motoristen taitojen havainnoinnissa sekä jatkotoimissa, mutta myös teknologian hyödyntämisessä liikkeen lisääjänä.

Luonto liikuttaa -hanke 2021-2023

Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja henkilöstön fyysistä aktiivisuutta sekä mielen hyvinvointia erityisesti ulkona ja luontoympäristöissä liikkuen. Lasten motoriset taidot kehittyivät vaihtelevassa ja epätasaisessa maastossa kulkien. Ulkotoiminnoissa kaikenikäisten liike lisääntyi automaattisesti ja luonto ympäristönä houkutti tutkimaan ja liikkumaan monipuolisesti. Lasten positiivinen luontosuhde ja liikunnallinen elämäntapa pääsi kehittymään.
Luontoseikkailun avulla lapset oppivat hyvinvointitaitoja, mm. tunne-, vuorovaikutus- ja vahvuustaitoja sekä omasta kehosta huolehtimista. 
Varhaiskasvatushenkilöstöä koulutettiin mm. digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen osana luontokasvatusta. Yhtenä painopisteenä on ollut myös perheliikunta, erityisesti ulkona eri luontoympäristöissä liikkuminen perheiden vapaa-aikana. Hanke on tarjonnut matalankynnyksen harrastustoimintaa lapsiperheille. 

Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin -hanke 2018-2020

Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin -hanke oli Aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista tuettu paikallinen hanke yhdessä Parkanon kaupungin kanssa. Hanke tuki kolmen vuoden aikana paikallista kehittämistyötä Liikkuvan varhaiskasvatuksen eteen tarkoituksenaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena oli luoda molempiin kuntiin pysyvä toimintamalli, jolla lasten arki varhaiskasvatuksessa on liikunnallisesti aktiivista. Molemmissa kunnissa tehtiin poikkihallinnollista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mm. neuvola, koulut, vanhus- ja kotihoito sekä liikunta- ja kulttuuritoimi.

LIIKKUVAN ELÄMÄNTAVAN KEHITTÄMISHANKKEET
Hankekoordinaattori
Eija Puranen
p. 044 7301 353
eija.puranen@ikaalinen.fi