Liikuntahanke

HIPPAA JA HUMPPAA – VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTAHANKE

Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin -varhaiskasvatuksen liikuntahankkeen tarkoituksena on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Parkanon kanssa.

Tarkoituksena on luoda molempiin kuntiin pysyvä toimintamalli, jolla lapsiperheiden arki on liikunnallisesti aktiivista niin varhaiskasvatuksessa kuin vapaa-ajallakin. Toimintaympäristöinä ovat varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotilat, kunnan liikuntapaikat sekä ympäröivä luonto. Lisäksi molemmissa kunnissa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, joita ovat neuvola, koulut, vanhus- ja kotihoito sekä liikuntatoimi. 

Monet tutkimustulokset ovat nostaneet esiin liikunnan merkityksen lasten kokonaisvaltaisessa kasvussa ja kehittymisessä. Seuraavassa suoria poimintoja Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

Suomalaisten lasten ja perheiden elinympäristö on muuttunut suuresti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä taas on johtanut muutoksiin perheiden ajankäytössä ja elintavoissa, erityisesti päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrässä ja laadussa.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset perustuvat tutkimustietoon siitä, miten alle kahdeksanvuotiaiden lasten kanssa toimivat aikuiset voivat mahdollistaa lasten oikeuksien toteutumisen tukemalla lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta. Näissä suosituksissa lapsen fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea lapsen elämään kuuluvaa kuormittavuudeltaan eritasoista liikuntaa, kuten leikkimistä, touhuamista sisällä ja ulkona, kotiaskareita, ulkoilua ja retkeilyä sekä ohjattuja liikuntatuokioita

Lapsella on synnynnäinen tarve olla fyysisesti aktiivinen. Siksi liikunnallinen elämäntapa alkaa kehittyä jo varhain lapsuudessa. Liikkuessaan lapsi harjoittelee ja kehittää motorisia taitojaan, jolloin hänen terveytensä, hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kehittyvät. Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lapsen edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen.

Hyvät motoriset taidot tuovat iloa ja onnistumisen elämyksiä. Ne edistävät lapsen elämänlaatua ja suojaavat lasta sosiaaliselta syrjäytymiseltä. Lasten keskinäiset suhteet ovat tärkeä lasten liikkumisen virittäjä. Muiden lasten kanssa liikkuessaan lapset harjaantuvat rakentamaan hauskaa ja mielekästä tekemistä yhdessä muiden kanssa.

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia sekä myönteistä elämänkulkua. Se myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. Riittävä fyysinen aktiivisuus ja liikunnallinen elämäntapa ehkäisevät, vähentävät tai siirtävät erilaisten sairauksien riskitekijöiden sekä itse sairauksien ilmaantumista.

Liikunta ja liikunnallinen lapsuus vähentävät terveyspalveluiden käyttöä ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Liikunnasta onkin hyötyä paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle.

Lähde: Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21

VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTAHANKE
Eija Puranen
p. 044 7301 353
eija.puranen(at)ikaalinen.fi

KATSO HANKKEEN KUULUMISIA ALLA OLEVASTA LINKISTÄ:

KEVÄTKIRJE 2020 huoltajille (pdf-tiedosto)