Skip to content

Liikkuva varhaiskasvatus Ikaalisissa

LIIKKUVA VARHAISKASVATUS

Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatus on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa vuodesta 2017 saakka. Valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen on ollut vuoden 2020 alusta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma. Vaikka nimi vaihtui, toiminnan perusajatus säilyy. Jatkossakin siis ilo kasvaa liikkuen.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Maksuton valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma sekä toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö).

HIPPAA JA HUMPPAA VAUVASTA VAARIIN -hanke 2018-2020

Kun Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on valtakunnallinen, niin Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin -hanke oli Aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista tuettu paikallinen hanke yhdessä Parkanon kaupungin kanssa. Hanke on tukenut kolmen vuoden aikana paikallista kehittämistyötä Liikkuvan varhaiskasvatuksen eteen tarkoituksenaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena oli luoda molempiin kuntiin pysyvä toimintamalli, jolla lapsiperheiden arki on liikunnallisesti aktiivista niin varhaiskasvatuksessa kuin vapaa-ajallakin. Toimintaympäristöinä olivat varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotilat, kunnan liikuntapaikat sekä ympäröivä luonto. Lisäksi molemmissa kunnissa tehtiin poikkihallinnollista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mm. neuvola, koulut, vanhus- ja kotihoito sekä liikunta- ja kulttuuritoimi.

Mitä hankkeen aikana on tehty?

Kehitetty. Suunniteltu. Kokeiltu. Arvioitu. Opeteltu. Opittu. Kouluttauduttu. Innostettu. Kannustettu. Yhteistyötä.

Hankevuosien aikana varhaiskasvatuksen henkilöstölle on järjestetty koulutuksia ja hankittu liikunnallista kirjallisuutta avuksi toimintakulttuurin kehittämiseen. Ryhmät ovat saaneet lisää liikuntavälineitä omaehtoisen liikkumisen motivoijaksi ja liikuntaleikkien monipuolistamiseksi sekä erilaisten motoristen taitojen harjoitteluun.
ReimaGO aktiivisuussensorit ovat kiertäneet ryhmissä aktiivisuuden mittaamisen apuna ja tulosten pohjalta on toimintaa kehitetty edelleen kohti tavoitettamme.

Huoltajille on jaettu tietoa liikunnan merkityksestä lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin mm. vanhempainilloissa tai yhteisissä tapahtumissa. Hankekoordinaattori on vieraillut ryhmissä havainnoimassa arjen toimia sekä liikuttamassa lapsia. Liikunnallista yhteistyötä on tehty kaupunkien sisällä poikkihallinnollisesti, mm. lapset ja ikääntyneet ovat liikkuneet yhdessä. Ja mikä tärkeintä, jokaisessa ryhmässä on lähdetty tekemään muutosta pienin askelin.

Hankekoordinaattori on koordinoinut hankkeeseen liittyvää suunnittelua, kehittämistä, tapahtumajärjestämistä, verkostotyötä sekä yhteydenpitoa sidosryhmiin. Myös erilaiset liikuntatuokioiden ohjaamiset sekä ideoiden ja vinkkien jakamiset ovat olleet osa kehittämistä. Tärkein työ on kuitenkin tehty siellä arjessa lasten kanssa ja siitä suuren kiitoksen ansaitseekin varhaiskasvatuksen henkilöstö, joka monien muiden haasteiden ohella jaksaa katsella lasten arkea liikkuvien lasien läpi. Jokainen ryhmä ja yksikkö on omanlaisensa vahvuuksineen ja haasteineen, joten kaikki eivät ole tehneet täysin identtisesti asioita, vaan omista lähtökohdistaan. Myöskään Ikaalisissa ja Parkanossa tehdyt toimet eivät ole täysin identtisiä, vaikkakin suurimmaksi osaksi toimet ovat olleet samoja.

Kehitys ei lopu koskaan ja lasten laaja-alaisen hyvinvoinnin eteen tehdään työtä jokaisena päivänä kaikkina vuodenaikoina. Se on meidän jokaisen lasten kanssa toimivan aikuisen vastuulla. Lasta ja perhettä kannustetaan hyvinvoinnin kannalta merkitykselliseen liikkumiseen sekä varhaiskasvatuksen arjessa että vapaa-ajalla. Emme kasvata huippu-urheilijoita, joskus toki niitäkin saattaa tulla, vaan teemme työtä sen eteen, että jokainen lapsi oppisi elämäntavalle, joka mahdollistaa hänelle hyvinvoinnin myös aikuisena. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet linkittyvät yhteen erilaisen fyysisesti aktiivisen tekemisen kautta. Leikki on liikuntaa ja liikunta on leikkiä, joka liikuttaa sekä lasta että aikuista.

LUONTO LIIKUTTAA -hanke 2021-

Ikaalisten kaupunki on hakenut valtionavustusta uuteen varhaiskasvatuksessa toteutettavaan liikuntahankkeeseen. Hankkeella on kolme päätavoitetta, jotka kaikki painottuvat luontoon, erityisesti metsäympäristöön ja aktiiviseen ulkona liikkumiseen. Varhaiskasvatusyksiköissä kehitetään toiminnallisen oppimisen menetelmiä erityisesti metsässä toimien. Sen lisäksi yksiköissä iltapäivisin tapahtuvaa ulkoilua kehitetään aktiivisemmaksi ja ohjatummaksi. Erilaisen luonto- ja metsätoiminnan avulla lisätään lapsiperheiden liikkumista vapaa-ajalla järjestäen säännöllisiä iltatapahtumia. Näiden kolmen päätavoitteen punaisena lankana toimii hyvinvointitaitojen oppiminen
luontoliikunnan ja -seikkailun avulla sekä lasten ja lapsiperheiden luontosuhteen vahvistaminen. Valtionavustus päätökset tulevat helmi-maaliskuussa ja sen jälkeen kevään 2021 aikana hankkeen toimet tarkentuvat ja konkretisoituvat käytännön toimiksi.

VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTAHANKE
Eija Puranen
p. 044 7301 353
eija.puranen(at)ikaalinen.fi