Skip to content

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 alkaen

Yleistä

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset on koottu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa (633/1982) 4§:ssä säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

Tuntiportaan valinta 

1.8.2020 alkaen käytössä ovat seuraavat tuntiportaat:

enintään 20h/vko      (60 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta)
alle 35 h/vko             (80 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 
35 h tai enemmän    (100 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 

Maksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia indeksitarkistuksen myötä 1.8.2022 alkaen siten, että asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja nostetaan. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin(1503/2016). Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa. Päätös korkeimmasta maksusta on voimassa toistaiseksi. Mikäli perhe ilmoittaa tulonsa, voidaan maksu tarkistaa vastaamaan perheen ansioita.  

Tulotietojen tarkistaminen

Mikäli asiakasmaksun perusteena olevat yhteenlasketut kuukausitulot muuttuvat vähintään 10% on perhe velvollinen toimittamaan uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. Tulojen noustessa on kunnalla asiakasmaksulain mukaan oikeus tarkistaa tulot takautuvasti. Perheen toimittaessa tulotietonsa tarkistetaan maksu vastaamaan perheen ansioita. Tarkistus tehdään aina ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta ja nämä muutokset ovat voimassa vähintään 3 kuukautta.

Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Maksu perustuu bruttotuloihin

Maksu varhaiskasvatuksesta määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrättäessä otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti. Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta.

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN

Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista käyttäen yrittäjien omaa tuloselvityslomakkeen liitettä. Mikäli tarvittavia liitteitä varhaiskasvatusmaksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä maksimimaksu.

YRITTÄJÄNTULOSELVITYSLOMAKE

Osa-aikainen varhaiskasvatus sekä tuntien varaaminen

Laskutus perustuu kunnan ja perheen väliseen sopimukseen siitä, kuinka monta tuntia lapselle varhaiskasvatusta keskimäärin varataan.

HUOM! maksu perustuu pääsääntöisesti varattuihin ei käytettyihin tunteihin seuraavien
periaatteiden mukaan:
– Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä (myönnetty varhaiskasvatuspaikka /muutosilmoitus)
– Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti
– Mikäli tuntimäärä alittuu laskutetaan sopimuksen mukaan.
– Tuntiportaan muutos tehdään aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan sille varatulla lomakkeella:

VARHAISKASVATUKSEN MUUTOSILMOITUS

Aikaperusteinen laskutus

1.2.2018 alkaen aikaperusteisen laskutuksen kuukausiportaat ovat laskennalliset. Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti. Mikäli tuntimäärä alittuu, laskutetaan sopimuksen mukaan. Tuntiportaan muutos tehdään aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan sille varatulla lomakkeella.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus haetaan erikseen (samalla lomakkeella kuin esiopetus), mutta tuntiportaassa tulee huomioida maksuton esiopetusaika, joka on tällä hetkellä 19h/vko. Lisätietoja tuntiportaista kohdassa: ”Osa-aikainen varhaiskasvatus sekä tuntien varaaminen.”

ESIOPETUSHAKEMUS

Tilapäinen varhaiskasvatus

Perhe voi hakea myös ns. tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäinen varhaiskasvatus on kyseessä silloin, kun tarve on satunnaista, pääsääntöisesti enintään 5pv/kk. Hoitomaksuna peritään yli viisi tuntia päivässä kestävästä hoidosta 20€/pv ja alle viisi tuntia kestävästä hoidosta 13€/pv.

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, joka tapahtuu arkipäivien klo 6.30 – 17.00 ulkopuolella sekä viikonloppuisin / arkipyhinä. Perhe voi käyttää vuorohoitoa ainoastaan huoltajien opiskelusta tai työssäolosta johtuvista syistä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien tulee toimittaa vuoropäiväkotiin kirjallinen työnantajan todistus epäsäännöllisistä työ- ja opiskeluajoista sekä tarvittaessa työvuorolistansa.

Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta määrätään maksuksi 40% ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, kuitenkin enintään 118€/kk. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä kokoaikaisesta maksusta.

Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. välisenä aikana, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut koko toimintakauden ajan. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Maksu voidaan periä kuitenkin kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina eikä hänellä ole poissaolopäiviä.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Maksuja voidaan alentaa vain seuraavin ehdoin:
– Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä.
– Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.
– Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7§:ssä tarkoitetun isyysrahajakson ajan

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan. Toteutuneeseen varhaiskasvatusaikaan lasketaan varatut hoitoajat riippumatta siitä, onko lapsi ollut läsnä. Irtisanominen tehdään etukäteen kirjallisella lomakkeella: 

VARHAISKASVATUKSEN IRTISANOMISILMOITUS

Erääntynyt maksu

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Maksamaton lasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Asiakasmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liitteineen.

 

 

Tiedustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laskutuksesta lisätietoja antaa toimistosihteeri Soile Tuomela

soile.tuomela@ikaalinen.fi

044 730 1274