Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 alkaen

Yleistä

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset on koottu
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016. Kyseisessä laissa säädetään
lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseen perusteena olevista tuloista.
Korkolaissa (633/1982) 4§:ssä säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun
viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

 

1. Maksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Maksupäätös tehdään perheen bruttotulojen perusteella. Korkein perittävä maksu on 288e/kk/lapsi, alle 27 euron maksuja ei peritä. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa. Päätös korkeimmasta maksusta on voimassa toistaiseksi. Mikäli perhe ilmoittaa tulonsa, voidaan maksu tarkistaa vastaamaan perheen ansioita. Tarkistus tehdään aina seuraavan kalenterikuukauden alusta.

2. Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

3. Maksu perustuu bruttotuloihin

Maksu varhaiskasvatuksesta määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrättäessä otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta. Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista käyttäen yrittäjien omaa tuloselvityslomakkeen liitettä. Mikäli tarvittavia liitteitä varhaiskasvatusmaksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä maksimimaksu.

4. Osa-aikainen varhaiskasvatus sekä tuntien varaaminen

Laskutus perustuu kunnan ja perheen väliseen sopimukseen siitä, kuinka monta tuntia lapselle varhaiskasvatusta keskimäärin varataan.
HUOM! maksu perustuu pääsääntöisesti varattuihin ei käytettyihin tunteihin seuraavien periaatteiden mukaan:
– Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä (myönnetty varhaiskasvatuspaikka /muutosilmoitus)
– Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti
– Mikäli tuntimäärä alittuu laskutetaan sopimuksen mukaan.
– Tuntiportaan muutos tehdään aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan sille varatulla lomakkeella. Lomake löytyy kaupungin www-sivuilta.

5. Aikaperusteinen laskutus 1.2.2018 alkaen

1.2.2018 alkaen aikaperusteisen laskutuksen kuukausiportaat ovat laskennalliset. Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti. Mikäli tuntimäärä alittuu, laskutetaan sopimuksen mukaan. Tuntiportaan muutos tehdään aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan sille varatulla lomakkeella.

2. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

7. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen on oikeus lapsella, jonka huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatus haetaan erikseen (samalla lomakkeella kuin esiopetus), mutta tuntiportaassa tulee huomioida maksuton esiopetusaika, joka toimintakaudella 2018 – 19 on 20h/vko (ma-pe klo 9-13). Lisätietoja tuntiportaista kohdassa: ”4. Osa-aikainen varhaiskasvatus sekä tuntien varaaminen”

8. Tilapäinen varhaiskasvatus

Perhe voi hakea myös ns. tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäinen varhaiskasvatus on kyseessä silloin, kun tarve on satunnaista, pääsääntöisesti enintään 5pv/kk. Hoitomaksuna peritään yli viisi tuntia päivässä kestävästä hoidosta 20€/pv ja alle viisi tuntia kestävästä hoidosta 12€/pv.

9. Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, joka tapahtuu arkipäivien klo 6.30 – 17:30 ulkopuolella sekä viikonloppuisin / arkipyhinä. Perhe voi käyttää vuorohoitoa ainoastaan huoltajien opiskelusta tai työssäolosta johtuvista syistä tai muusta erityisestä syystä. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien tulee toimittaa vuoropäiväkotiin kirjallinen työnantajan todistus epäsäännöllisistä työ- ja opiskeluajoista sekä tarvittaessa työvuorolistansa.

10. Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta määrätään maksuksi 50% ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta kuitenkin enintään 145€/kk. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä kokoaikaisesta maksusta.

11. Maksun muutos

Perheen olosuhteissa ja tuloissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan varhaiskasvatustoimistoon. Maksua muutetaan, mikäli perheen yhteenlasketut tulot muuttuvat vähintään 10 %, maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. Maksun muutos tulee voimaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotukset on sidottu indeksiin ja tarkistus tältä osin tehdään kahden vuoden välein.

12. Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. välisenä aikana, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut koko toimintakauden ajan. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Maksu voidaan periä kuitenkin kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina eikä hänellä ole poissaolopäiviä.

13. Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Maksuja voidaan alentaa vain seuraavin ehdoin:
– Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä.
– Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.
– Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7§:ssä tarkoitetun isyysrahajakson ajan

14. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan. Toteutuneeseen varhaiskasvatusaikaan lasketaan varatut hoitoajat riippumatta siitä, onko lapsi ollut läsnä. Irtisanominen tehdään etukäteen kirjallisella lomakkeella. Lomake löytyy kaupungin www-sivuilta.

15. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevissa asioissa otetaan yhteyttä sosiaalityöntekijään. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita.

16. Erääntynyt maksu

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Maksamaton lasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Asiakasmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liitteineen.

 

Tiedustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laskutuksesta lisätietoja antaa toimistosihteeri Niina Koivuniemi, niina.koivuniemi@ikaalinen.fi, 044 7306 400