Skip to content

Maksujen määräytyminen

Maksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tuli muutoksia 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja nostettiin. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin(1503/2016). Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta seuraavasti:

(klikkaa kuva auki)

Korkeimman maksun hyväksyminen

Perhe voi halutessaan antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, tällöin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa. Päätös korkeimmasta maksusta on voimassa toistaiseksi. Mikäli perhe ilmoittaa tulonsa, voidaan maksu tarkistaa vastaamaan perheen ansioita. 

Perheen koko

Perhekokoon otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio- tai avopuolisot) sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Sisaralennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta määrätään maksuksi 40% ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, kuitenkin enintään 118€/kk. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä kokoaikaisesta maksusta.

Heinäkuun maksu

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden 1.8.–31.7. välisenä aikana, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut koko toimintakauden ajan. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Maksu voidaan periä kuitenkin kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina eikä hänellä ole poissaolopäiviä.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Maksuja voidaan alentaa vain seuraavin ehdoin:
– Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kuukauden, ei maksua peritä.
– Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.
– Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa sairasvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7§:ssä tarkoitetun isyysrahajakson ajan

Erääntynyt maksu

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Maksamaton lasku siirtyy eräpäivän jälkeen perintätoimistolle. Asiakasmaksuun vaikuttavista tulojen tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava viipymättä tarvittavine liitteineen.