Skip to content

Tulotietojen toimittaminen

Maksu perustuu bruttotuloihin

Maksu varhaiskasvatuksesta määräytyy perheen kuukausitulojen mukaan. Maksua määrättäessä otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. Niiden maksamisesta on esitettävä hyväksyttävä kuitti. Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, otetaan keskiarvo pidemmältä ajanjaksolta.

Alla linkki tuloselvityslomakkeeseen: 

TULOSELVITYS VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN

Yksityisyrittäjien tulee toimittaa erillinen selvitys yrityksen tuloista käyttäen yrittäjien omaa tuloselvityslomakkeen liitettä. Mikäli tarvittavia liitteitä varhaiskasvatusmaksun määrittelyä varten ei toimiteta, asiakkaalle voidaan määrätä maksimimaksu.

Alla linkki yrittäjän tuloselvityslomakkeeseen: 

YRITTÄJÄNTULOSELVITYSLOMAKE


Tulotietojen tarkistaminen

Mikäli asiakasmaksun perusteena olevat yhteenlasketut kuukausitulot muuttuvat vähintään 10% on perhe velvollinen toimittamaan uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. Tulojen noustessa on kunnalla asiakasmaksulain mukaan oikeus tarkistaa tulot takautuvasti. Perheen toimittaessa tulotietonsa tarkistetaan maksu vastaamaan perheen ansioita. Tarkistus tehdään aina ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta ja nämä muutokset ovat voimassa vähintään 3 kuukautta.