Kuulutukset ja asiakirjat

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kaupungintalon aulassa,
käyntiosoite Valtakatu 5 Ikaalinen.
Auki viraston aukioloaikana.

 


 

 

Kuntalain 142 §:n mukainen kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 2.4.2019

26.4.2019

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 2.4.2019 antanut päätöksen 19/0389/2, dnro 00130/17/2205 Matti Kulkkaan kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.
Valitus on koskenut Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston päätöstä 14.12.2016 (21 §).

Nähtävilläoloaika: 26.4. – 26.5.2019

Tampereella 25.4.2019,
Alueellinen jätehuoltolautakunta
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 2.4.2019(pdf)

 


 

VENEPAIKAT KESÄ 2019

Tekniset palvelut vuokraa venepaikkoja kesäkaudeksi 2019, varaus 30.4.2019 mennessä Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, paula.jarvenpaa@ikaalinen.fi  p. 0447301240

IKAALISTEN KAUPUNKI TEKNISET PALVELUT

 


 

 

YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET
Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille avustuksia talousarvion 2019 puitteissa. Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa. Hakulomakkeita saa tekniseltä toimistolta, asiointipisteestä tai internetistä. Hakemukseen tulee liittää ote tiekunnan kirjanpidosta tai kopiot tiekunnan maksamista laskuista. Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava 28.6.2019 mennessä.

YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS
Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.Allekirjoitetut hakemukset on toimitettava 26.4.2019 mennessä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN.

 


 


KUULUTUS
Ranta-asemakaavan hyväksyminen
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sipsiön
kylän tiloja 1:171, 2:13 ja 3:1 koskevan ranta-asemakaavan ja -muutoksen 18.2.2019 (§ 3). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.

Kaavoituskatsaus
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.2.2019 (§ 4) kaavoituskatsauksen vuodelle 2019. Katsaus sisältää tiedot käynnissä olevista sekä vireille tulevista kaavahankkeista.

Ikaalinen 7.3.2019
Kaupunginvaltuusto

 


 

 

Voimaantulokuulutus
Voimaantulo koskee Ikaalisten kaupunginvaltuuston 3.12.2018 (43§) hyväksymää tilaa 413-7-2 koskevaa, ns. Myllyn Leivän alueen, asemakaavaa.
Ikaalinen 21.2.2019 Kaupunginvaltuusto

 


 

 

JULKIPANOILMOITUS

Ympäristölautakunnan antama päätösd ympäristölupahakemuksesta ja maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 2.4.-2.5.2019 ympäristönsuojelutoimistossa, Kyrösselänkatu 8.
Julkipanoilmoitus (pdf)

2.4.2019 Ympäristölautakunta

 


 

 

LAAJARUNKOISTEN HALLIEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 1.4.2019 MENNESSÄ

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat sekä ratsastusmaneesit kuuluvat lain piiriin. Lisätietoa aiheesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Tiedote 7.2.2019

 


 

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan lupapäätökset 31-32, 34-35 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

9.5.2019 Ympäristölautakunta

 


 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 53-57 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Vt rakennustarkastaja 16.5.2019

 


 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 48-52 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Vt rakennustarkastaja 2.5.2019

 


 

 

JULKIPANOILMOITUS

Ympäristölautakunnan poikkeamislupahakemuksista / suunnittelutarveratkaisuista annetut päätökset maaliskuu 2019. Julkipanoilmoitus (pdf)

28.3.2019 Ympäristölautakunta

 


 

 

KUULUTUS

Asuntojen korjausavustukset
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin. Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia. Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet: www.ara.fi/korjausavustukset

ARAN TUET ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI
ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan. Kunnan lausunto tarvitaan. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.
Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus
http://www.ara.fi/rahoitus

ARAN KORKOTUKI-JA TAKAUSLAINAT SEKÄ PURKUAVUSTUKSET
Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:
• vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
• erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
• sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
• vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
• vuokra-ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen.

Korkotuki-ja takauslainahakemukset toimitetaan ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevat hakemukset toimitetaan suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, PL 30, 15141 LAHTI, www.ara.fi

ARAn myöntämää purkuavustusta vuokratalon purkamiskustannuksiin voi hakea ilman määräaikaa suoraan ARAlta. Rajoitus-ja purkuakordeja haetaan  Valtiokonttorilta, ohjeet http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

ARAn ohjeet ovat saatavilla verkkosivuilla http://www.ara.fi/rahoitus Tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin tukimuodon sivulta.

Asuntotoimi,  Ikaalinen