Skip to content

Mikä on vanhusneuvosto ja mitkä ovat sen tehtäviä?

Mikä vanhusneuvosto on?

Vanhusneuvosto on kaikkien ikäihmisten edustaja Ikaalisten kaupungissa. Vanhusneuvosto on myös kaupungissamme toimiva vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostolle kuuluvat ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa. Neuvoston asema perustuu vanhuspalvelulakiin. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja ikääntyneistä ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niiden tiedottamiseen.
Vanhusneuvosto toimii Ikaalisten ikäihmisten edunvalvojana. Jokaisella +65-vuotiaalla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun.

Vanhusneuvoston tehtävät

Uudistunut vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevaan suunitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vanhusneuvosto pyrkii lisäämään vuorovaikutusta eri-ikäisten kesken sekä vahvistamaan sukupolvien välistä yhteistyötä.
Vanhusneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi. Vanhusneuvosto on ikaalislaisten eläkejärjestöjen ja muiden seniori-ikäisten yhteistyöelin. Vanhusneuvoston kautta seniori-ikäiset ovat tervetulleita mukaan ideoimaan ja tekemään Ikaalisista entistäkin viihtyisämpää asuinpaikkaa myös senioreille.