Skip to content

Asiakasmaksut

Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty maksujen enimmäismäärät.

Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut perustuvat lainsäädännön enimmäismääriin.

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja osa muutoksista astuu voimaan 1.7.2021 ja osa 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa perittävät maksut 1.1.2022

Röntgentutkimusten hinnat yksityislääkärin lähetteellä

Asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen (Pirkanmaan hyvinvointialue)

MAKSUKATTO

Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on asiakasmaksuille asetettu kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna vuonna 2022  on 692 euroa. Asiakkaan on itse seurattava maksukaton ylittymistä. Kun maksukatto on ylittynyt, asiakkaalle annetaan maksukaton ylittymistä koskeva todistus.

Maksukatto-ohje 2022

KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTETYISTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU

Sosiaali- ja terveyspalvelut perii käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä terveydenhuollon palveluihin varatusta vastaanottoajasta ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalvelupaikkaan varatusta paikasta 51,50 euron maksun.

Varattu aika tai paikka pitää perua edellisenä päivänä klo 12:00 mennessä.

Maksu peritään, vaikka itse palvelu olisi maksutonta (esim. hoitajavastaanotto).

Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.

Maksua ei peritä päihde- ja mielenterveyshoitajien käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta.

Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu -ohje

ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN JA/TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksuun alennusta tai asiakasmaksun poistoa. Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksilöllisen tarve- ja tilannearvion perusteella.

Maksua alennetaan tai jätetään perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä haetaan tällä lomakkeella. Liitä mukaan vaaditut tositteet.

Asiakkaan on aina mahdollista pyytää laskuttajalta laskulle lisää maksuaikaa tai maksusuunnitelman laatimista, jos laskun maksaminen ei onnistu kerralla.

Lisätietoja voi kysyä laskuttajalta, jonka yhteystieto on laskulla.

MUUTOKSENHAKU

Sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyyn kaikille tasasuuruiseen asiakasmaksuun (esimerkiksi terveyskeskusmaksut, hammashoito, lyhytaikainen laitoshoito) ja siitä perittävään laskuun voi hakea muutosta.

Jos olet tyytymätön saamaasi laskuun:

 • Ota yhteyttä laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta. Jos laskussa on selkeä virhe, laskuttaja oikaisee laskun.
 • Mikäli ette pääse asiassa sopimukseen, voit hakea laskuun muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Vapaamuotoisesta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

   • laskun tiedot: laskunumero, maksajan nimi
   • vaatimasi muutos ja perustelut vaatimukselle
   • omat yhteystietosi ja/tai laillisen edustajasi yhteystiedot

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ikaalisten sote-keskus
Potilastoimisto
PL 42
39501 Ikaalinen

Oikaisuvaatimus toimitetaan viranhaltijalle, joka tekee asiasta päätöksen.

 • Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi viranhaltijapäätökseen, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunnalle 30 päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista. Viranhaltijapäätös katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi 7. päivänä siitä, kun päätös on postitettu, ellei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan:

Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 33
39501 Ikaalinen

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta (mm. säännöllinen kotihoito, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito) tehdään asiakkaalle erillinen päätös, jossa on mukana oikaisuvaatimusohjeet.

Muutoksenhaku -ohje