Skip to content

3. LAPE-palveluiden kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 3. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)  kehittäminen

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen tavoitteina on:

  • yhtenäistää perhekeskuspalveluiden kokonaisuutta. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat lähellä olevaa, kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tukea sekä ohjautuvat sujuvasti tarpeen mukaiseen palveluun
  • Kehittää ja ottaa käyttöön lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja kokonaisvaltaista kohtaamista vahvistavia vaikuttavia toimintamalleja ja työtapoja.
  • Edistää lapsen oikeuksien toteutumista sekä edistää tietoon perustuvaa, vaikuttavaa, eriarvoisuutta vähentävää sekä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmat huomioivaa asiakastyötä ja päätöksentekoa.
  • Luoda sujuvia monialaisia palveluprosesseja ja toimintatapoja. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet ohjautuvat sujuvasti, nopeasti ja oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen palveluun.
  • Parantaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta. Tavoitteena on, että palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan kokonaisvaltaisesti ja matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten tuen ja avun tarpeisiin.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • Perhekeskus-toimintamalli osaksi sote-keskuspalveluita
  • Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla

 

Hankesalkku 3:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021

Mitä meillä meneillään hankesalkku 3:een liittyen:

Työpaketti 7, perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua

Perhekeskusverkoston kehittämisestä

Ikaalisissa kehitetään parhaillaan aktiivisesti perhekeskusverkoston käsikirjaa (mm. LAPE-verkoston työpajoissa). Ikaalisiin on myös perustettu PirSOTE-hankkeen aikana LAPE-verkosto, joka koostuu SOTESI-toimijoista, sekä kolmannen sektorin ja seurakunnan edustajista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja vie eteenpäin LAPE-hankesalkun kehittämisasioita. LAPE-verkoston lisäksi Ikaalisiin on perustettu myös LAPE-ohjausryhmä, joka koostuu SOTESI-johtotason edustajista. LAPE –ohjausryhmä kokoontuu myös säännöllisesti ja ohjaa LAPE-verkoston toimintaa. LAPE-ohjausryhmän tavoitteena loppuvuoden 2021 aikana on myös osallistua Ikaalisten perhekeskusverkoston käsikirjan työstämiseen erityisesti liittyen perhekeskusverkoston johtamisen kehittämiseen.

Ikaalisissa on pidetty sähköinen kysely LAPE-verkoston toimijoille, sekä erillinen LAPE-kysely kuntalaisille. Vastauksia hyödynnetään kehittämistyössä.

Sähköinen perhekeskus

Ikaalisissa julkaistaan sähköinen perhekeskus –sivusto vielä kevään 2021 aikana. Sivuston pohjana on hyödynnetty Kangasalan sähköisen perhekeskuksen sivustoa, jota hyödynnetään myös Pirkanmaan yhteisen perhekeskuksen mallina. Linkistä pääset Kangasalan sähköisen perhekeskuksen sivuille: https://www.kangasala.fi/asukkaat-ja-muuttajat/sahkoinen-perhekeskus/

Muita kehittämiskärkiä LAPEEN liittyen:

Monialainen kumppanuus ja yhdyspintatyö sisote, järjestöt, srk, asiantuntijaverkostot +peruspalveluiden välisen integraation + peruspalveluiden ja erityispalveluiden välisen integraation vahvistaminen -> lastensuojelun yhteistyön tiivistämistä kouluihin ja varhaiskasvatukseen on tehostettu yhteisten palaverien, sekä tietoiskujen/koulutuksen myötä. Lisäksi LAPE-verkoston perustaminen itsessään + yhteiset palaverit ja työpajat tukevat eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistymistä.

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen + monialaisten nuorten matalan kynnyksen mt- ja päihdepalveluiden kehittäminen,

Ikaalisissa on saatu etenemään erittäin tärkeä kehittämiskohde -Ankkuritoiminnan käynnistäminen.

” Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.”

Olemme sopineet Ankkuritoiminnan käynnistämisen aloituspalaverin toukokuulle 2021. Mukana aloituspalaverissa ovat Ikaalisista SOTESI-johdosta koottu edustus, sekä poliisien edustajat. Ankkuritoiminnasta löytyy lisätietoa valtakunnallisilta sivuilta: https://ankkuritoiminta.fi/etusivu .

IPC-menetelmäohjaus kytkeytyy vahvasti myös tähän kehittämisosa-alueeseen, mutta tästä kerrotaan lisää Työpaketti 8:n alla.

Nepsy-työn kehittäminen

Ikaalisissa kehitetään aktiivisesti Nepsy-työtä. Olemme ”yhdistäneet” Ikaalisten nepsytiimin ja PirSOTEn nepsytyön kehittämisen PirSOTEn hankekauden ajaksi. Olemme järjestämässä nepsy-tietoiskuja varhaiskasvatuksen toimijoille, perheille, sekä kouluille syksyn 2021. Aiheena on ”arjen työkaluja nepsy-lapsen/nuoren tukemiseen”. Lisäksi koulupsykologi hyödyntää Suuntima-työkalua nepsy-lasten/nuorten ja heidän perheiden kanssa työskennellessään. Työstämme myös parhaillaan sähköisen perhekeskuksen alle tulevaa nepsy-sivustoa.

VIVA-hanke/työpaketti 8, lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla

Ikaalisista on osallistuttu laajasti (6 henkilöä) masennuksen lyhytterapiaosaajien (IPC-menetelmä) koulutukseen. IPC-menetelmä tarjoaa varhaista tukea nuorten mielialaoireisiin.

Katso lisää Ikaalisten osallistumisesta IPC –menetelmän käyttöönottoon (linkki ohjaa TAYSin VIVA-projektin IPC-uutisiin): https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Vivaprojekti/Koko_Ikaalinen_IPCn_takana(126769)

Lisätietoa VIVA-hankkeesta (TAYSIN sivuilla): https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Vivaprojekti

TAYSIN VIVA-uutiskirje: http://uutiskirje-tays.pshp.fi/archive/show/879765

 

Lisätietoja hankesalkku 3:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Katja Sipiläinen, johtava sosiaalityöntekijä

p. 044-730 1586
sp. katja.sipilainen@ikaalinen.fi

Lisätietoa LAPE-palveluiden kehittämisestä maakunnallisella ja valtakunnallisilla tasoilla:

Pirkanmaalla – PirSOTE – LAPE-palveluiden kehittäminen 

Valtakunnallisella tasolla – LAPE-palveluiden kehittäminen

Ikaalisten