Skip to content

1.Perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluiden uudistaminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan kehittäminen

Tavoitteena on, että asiakas saa ”oikeita palveluita oikeaan aikaan” sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toiminnan pääperiaatteena on hoidon ja palvelutarpeen varhainen tunnistaminen ja ongelman ratkaisun aloittaminen asiakkaan ensimmäisellä yhteydenotolla moniammatillisuutta ja ammattilaisten osaamista hyödyntäen.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • Sote-keskuksen vastaanottomallin uudistaminen
  • suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
  • perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen

Hankesalkku 1:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021

Mitä meillä meneillään hankesalkku 1:seen liittyen:

Työpaketti 1: Avovastaanottotoiminnan kehittäminen, päätavoite-> ”asiakas saa oikeita palveluita oikeaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluissa”

Digitaaliset palvelut ja etävastaanottotyön mallit:

OmaOlo

OmaOlon täysimittainen käyttöönottoprosessi on parhaillaan meneillään Ikaalisissa. OmaOlo –palvelun on tarkoitus tulla kokonaisuudessaan käyttöön Ikaalisissa vuoden 2021 aikana.  OmaOlo on digitaalinen työkalu, josta löytyy sosiaali-ja terveyspalvelut ympäri vuorokauden. OmaOlosta löytyy 16 erilaista oirearviota. Koronavirustaudin oirearvio on jo meillä käytössä. Lisäksi OmaOlosta löytyy erilaiset palveluarviot, omat suunnitelmat, sekä määräaikaistarkastukset. Tulemme tiedottamaan lisää, sekä opastamme asiakkaita OmaOlon käyttämisessä syksyn 2021 aikana. Tästä löydät lisätietoja Omaolopalvelusta, linkki ohjaa Omaolon valtakunnallisille sivuille:  https://www.omaolo.fi/

VideoVisit

Videovisit on sähköinen palvelu, jonka avulla pystytään toteuttamaan soveltuvissa tapauksissa esimerkiksi lääkärin vastaanottokäynti etänä tietokoneen, tabletin tai älykännykän avulla. Palvelua pystytään hyödyntämään paitsi potilaan/asiakkaan ja ammattilaisen välisessä tapaamisessa, myös ammattilaisten välisessä konsultaatiossa. Ikaalisissa on käytössä VideoVisit-etävastaanottopalvelu mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi Hoitohoivassa hyödynnetään VideoVisit –työkalua etälääkäripalveluiden myötä.  Lääkärinkäynneissä hyödynnetään osittain/mahdollisuuksien mukaan etälääkäripalvelua Nikulassa, Toivolansaarikodissa, sekä Jyllin Kodeilla. Hoitohoivassa alkaa toukokuussa 2021 myös etähoivapalvelut. Tästä voit lukea lisää hankesalkku 2:n alta.  VideoVisit -etävastaanottopalvelusta löytyy lisätietoa tästä linkistä (ohjaa VideoVisit-palvelun omille sivuille):https://www.videovisit.fi/etavastaanotto/

Nettiterapia

Avovastaanotolla yhteistyössä päihde-ja mielenterveyspalveluiden kanssa olemme hyödyntäneet myös nettiterapia –digipalvelua. Nettiterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteen kautta. Nettiterapiasta löytyy lisätietoa tästä linkistä (linkki ohjaa valtakunnallisille nettiterapia-sivuille): https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/Pages/default.aspx 

Sähköiset todistukset ja lausunnot (Kela ja Trafi). Palvelut tulossa käyttöön vuoden 2021 aikana.

Digitaaliset omahoitopalvelut mm. terveyskylän hyödyntäminen.

Tulemme linkittämään www-sivuillemme vuoden 2021 aikana digitaalisia omahoitopalveluita ja ohjaamme/opastamme myös asiakkaita hyödyntämään omahoitopalveluita.

Lisätietoa terveyskylän tarjonnasta tästä linkistä (linkki ohjaa terveyskylän valtakunnallisille sivuille): https://www.terveyskyla.fi/

Digihoitaja

Ikaalisissa on alkamassa syksyllä 4 kk mittainen digihoitaja –pilotti, jossa pyrimme aidosti jalkauttamaan käytännön tasolle digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet (mm. Omaolo, terveyskylä, Suuntima ym. digipalveluiden hyödyntäminen.) Digihoitajan työnkuvaan kytketään myös soveltuvin osin valmisteleva vastaanotto

Suuntima

Suuntima on kysymyksiin perustuva sähköinen työkalu,  jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä vastaanoton yhteydessä. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä suunnitella asiakkaan hoidon ja palveluiden järjestelyt, sekä omahoidon tuen. Suuntiman avulla voimme tarjota asiakkaalle mahdollisuuden osallistua paremmin oman hoitopolkunsa suunnitteluun. Suuntiman avulla pystymme myös kartoittamaan laaja-alaisemmin yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden myös esim. asiakkaan elämäntilanteen. Suuntima on jo käytössä SOTE-keskuksessamme eri ammattilaisilla, mutta syksyllä 2021 on tarkoitus aloittaa Suuntima-palvelun hyödyntäminen laaja-alaisemmin sote-työpari -pilotin myötä. Suuntima-palveluun tekemiseen yhdessä ammattilaisen kanssa ohjaudutaan SOTE-ammattilaisen kautta. Lisätietoja Suuntima-palvelusta oheisesta linkistä (linkki ohjaa Taysin Suuntima-sivuille): https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima

Tässä myös linkki Suuntiman asiakasesitteeseen: https://view.24mags.com/mera/suuntima-esite#/page=4

Hoidon ja palvelutarpeen varhainen tunnistaminen, sekä ongelman ratkaisun aloittaminen moniammatillisuutta ja ammattilaisten osaamista hyödyntäen + ammattilaisten optimaalinen työnjako:

Ikaalisissa on kevään 2021 aikana kehitetty useampaa osa-aluetta, jotka kytkeytyvät yllä mainitun tavoitteen alle:

-hoidon tarpeen arvioinnin työpajasarja (3 työpajaa), tarkoituksena on kehittää ja yhdenmukaistaa hoidontarpeenarvioinnin prosessiamme

paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden ja/tai monisairaiden palvelukokonaisuuden prosessien kehittäminen (3 työpajaa).

Digihoitajan työnkuvan kehittäminen syksyn pilottia varten (3 työpajaa)

Muita kytkeytyviä (kehittämis)asioita:

-Ikaalisissa kehitetään parhaillaan kotikuntoutusmallia (3 työpajaa) yhteistyössä hankesalkku 2:n kanssa. Kotikuntoutusmalli otetaan käyttöön alkusyksystä 2021. Hankesalkku 2:n -sivuilta löytyy lisätietoa kotikuntoutusmallista.

-1 fysioterapeutti aloittaa syksyllä fysioterapeutin suoravastaanottomalliin liittyvän koulutuksen. Ikaalisissa on tarkoitus aloittaa fysioterapeutin suoravastaanottomallin käyttöönotto heti, kun edellytykset mallin käyttöönotolle ovat olemassa (esim. vaadittava koulutus)

-Ikaalisissa hieno edistysaskel on myös se, että lääkkeenmääräämishoitaja valmistuu/saa luvat ja voi aloittaa työnkuvaansa liittyvät tehtävät kevään 2021 aikana

– avovastaanotto osallistuu myös liikkuva terveysneuvonta –pilottiin -> Hyvinvointitori syksyllä Ikaalisissa, jossa eri sotesi-toimijat kertovat omista ajankohtaisista teeemoista ja palveluistaan kuntalaisille. Hyvinvointitorista lisää hankesalkku 4:n alasivulla.

 

Työpaketti 3: Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen -> päätavoitteita palveluiden saatavuuden, kohdentumisen ja hoidon jatkuvuus

Digipalveluiden kehittäminen:

VideoVisit

-Suuhygienistin tarjoama odottavan perheen terveysneuvonta, sis. 1 –vuotiaan terveystarkastukset etänä VideoVisit –palvelua käyttäen. Pilotti parhaillaan meneillään.

Sähköinen ajanvaraus

-Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen meneillään sis. 3- ja 5 –vuotiaiden hoitajalle/suuhygienistille ja 1-luokkalaiset hammaslääkärille +ajansiirtomahdollisuus, sekä peruminen.  Palvelun käyttöönotto syksyllä 2021.

OmaOlo

-Omahoitosuunnitelman kehittäminen /OmaOlo -> lasten ja nuorten terveyskysely. Käyttöönottoprosessi meneillään

Suun terveydenhuolto osaksi muita sote-palveluita

osallistuminen liikkuva terveysneuvonta –pilottiin syksyllä 2021 muiden sotesi-toimijoiden kanssa/Ikaalisten Hyvinvointitori. Suun th:n teemana ”säännölliset ruokailut ja vesi/erilaiset juomat”.

suun terveydenhuollon ja vammaispalveluiden yhteistyön tiivistäminen -> kehitysvammaiset aikuiset suun TH:n kutsujärjestelmään + ehkäisevän hoidon tarjoamista vammaispalveluiden asiakkaille

Kehittämisosa-alue sisältää seuraavat toimenpiteet:

kutsukampanja-> suun th:n kutsukirje tarkastukseen vammaispalveluiden asiakkaille keväällä ja syksyllä 2021.

”Teemaisku ennaltaehkäisevästä suun terveydenhoidosta” Toimintakeskus Kamraatinkulman päivätoimintahetken asiakkaille. Ensimmäinen teemakerta pidetään syksyllä 2021.

-suun terveydenhuollon kytkeminen muiden kehittämisosa-alueisiin, prosesseihin ja palveluketjuihin mukaan

Suun th mukaan laajaan sote-pilottikokonaisuuteen ja niiden sisältämiin prosesseihin, sekä palveluketjuihin. Pilottikokonaisuus alkaa syksyllä 2021 sis. mm. seuraavat osa-alueet: digihoitaja-pilotin, PPT/monisairaat-pilotin, palvelutarpeen arvioinnin +HTA –kehittäminen, digitaalisten palveluiden hyödyntämisen.

HYTE-sivusto + suun th –> uusi hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) sivusto on valmistumassa Ikaalisissa keväällä 2021. Suun terveydenhuollon näkyminen sivuilla varmistetaan omien teemasivujen kehittämisen myötä.

Sähköinen perhekeskus + suun th-> Ikaalisiin on valmistumassa keväällä 2021 myös sähköisen perhekeskuksen sivut Kangasalan sivujen mukaisesti (linkki ohjaa Kangasalan sähköisen perhekeskuksen sivuille): https://www.kangasala.fi/asukkaat-ja-muuttajat/sahkoinen-perhekeskus/   Suun terveydenhuollon näkyminen sivuilla varmistetaan mm. oman alasivun myötä.

 

Työpaketti 4: perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen -> päätavoitteena selkiyttää ja virtaviivaistaa PMT-palveluita

Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisen keskiössä Pirkanmaalla viedään yhtenäisesti eteenpäin kolmea tavoitetta: 1. perustason toimijoiden mielenterv. ja päihdetyön menetelmäos. vahvistaminen -> suunnitelma osaamisen vahvistamisesta, 2. toimintamallin laatiminen matalankynnyksen vastaanottotoiminnan tilanteen kartoittamiseksi ml. verkkopalvelut + suunnitelma niiden parantamiseksi. 3. kehitetään yhdenmukaiset ja ketterät toimintamallit huomioiden perus- ja erityistason toimijat.

Ikaalisissa lisäksi PMT-palveluiden vahvistamiseen liittyviä kehittämistoimia ovat:

-PMT-asiakkaille alkuvuoden 2021 aikana mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen vastaanotolla tarjottavan sähköisen kyselyn avulla

-Monialainen työikäisten tiimi MONTY perustettu alkuvuodesta 2021.

-etäkonsultaatio –pilotti meneillään psykiatrian poliklinikan, sekä PMT-palveluiden ammattilaisten välillä (Videovisit-palvelun kautta).

-uusi ehkäisevän päihdetyön suunnitelma tehty yhdessä EPT-työryhmän kanssa

– EPT-työryhmän + laajennetun oppilashuoltotyöryhmän yhteinen työpaja syksyllä 2021

– PMT-palveluiden palvelupolkujen mallintaminen meneillään

– Ankkuritoiminnan käynnistäminen Ikaalisissa. Aloituspalaveri tulossa toukokuussa. Lisätietoja ankkuritoiminnasta tästä linkistä (valtakunnallinen Ankkuri-sivusto): https://ankkuritoiminta.fi/etusivu

– PMT –palvelut mukaan laajaan sote-pilottikokonaisuuteen Ikaalisissa ja niiden sisältämiin prosesseihin, sekä palveluketjuihin. Pilottikokonaisuus alkaa syksyllä 2021 sis. mm. seuraavat osa-alueet: digihoitaja-pilotin, PPT/monisairaat-pilotin, palvelutarpeen arvioinnin +HTA –kehittäminen, digitaalisten palveluiden hyödyntäminen.

– nettiterapian hyödyntäminen palvelutarjonnassa

Lisätietoja hankesalkku 1:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Ylilääkäri Tiina Salminen

sp. tiina.salminen@ikaalinen.fi

Johtava hoitaja Sari Ihalainen,

sp. sari.ihalainen@ikaalinen.fi

Lisätietoja perusterveydenhuollon avovastaanottopalveluiden uudistamisesta Pirkanmaan tasollaPirSOTE – Avovastaanottotoiminnan kehittäminen

Ikaalisten