Skip to content

2. Sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 2. Sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

Sosiaalihuollon hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta sekä jatkuvuutta. Pääpaino on ennaltaehkäisevien ja ennakoivien palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä sosiaalihuollon laadun ja vaikututtavuuden mittaamista kehittämistyön ja johtamisen tueksi asiakkaiden hyväksi. Keskiössä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivuus ja monialaisuus.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • Sote-peruspalveluiden tuottamistapojen uudistaminen alueilla
  • Ikäihmisten palveluiden kehittäminen
  • Asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa, tarkoittaen sitä, että ”asiakkaat saavat oikea-aikaisia palveluita oikeaan aikaan ja ohjautuvat oikealla hoitopolulle.”

 

Hankesalkku 2:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021

Mitä meillä meneillään hankesalkku 2:een liittyen:

sosiaalihuollon toiminnallinen muutos -> päätavoitteena lisätä sosiaalihuollon palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, sekä jatkuvuutta. Pääpainona on ennaltaehkäisevien ja ennakoivien palveluiden kehittäminen.

Työpaketti 5 – sote-peruspalveluiden tuottamistapojen uudistaminen

-Monialaiset aluetiimit + kotiin ja lähiyhteisöihin annettavien palveluiden kehittäminen

Monty –työryhmä -Monialainen työikäisten tiimi (Monty) on perustettu Ikaalisissa PirSOTE-hankkeen aikana.

Mikä ja miksi? -> eli mihin tarpeeseen Monty perustettiin (asiakasryhmä) ja mistä toimijoista koostuu?

Ikaalisissa tarvittiin yhteistyötä ja toiminnan koordinoinnin tehostamista paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta, jotta asiakkaan tarpeisiin pystyttäisiin reagoimaan ja palvelutarpeeseen vastaamaan riittävän nopeasti. Monty –tiimi koostuu lääkäristä, päihde- ja mielenterveyspalveluiden työntekijöistä (päihdesairaanhoitaja ja psykiatrian sairaanhoitaja), sekä kotihoidon ja aikuissosiaalityön toimijoista. Lisäksi Monty-tiimiin on juuri liittynyt myös vammaispalveluiden edustaja. Monty-tiimin vetäjänä toimii PMT-palveluiden päällikkö.

Mikä on Montyn ”tehtävä”

Montyn tehtävänä on koordinoida palveluita oikea-aikaisesti ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa tuen silloinkin, kun hän ei itse osaa sitä hakea. Montyn päätavoitteena on osallistaminen ja syrjäytymisen estäminen, vakavien terveyshaittojen ehkäisy ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen.

-vammaispalveluiden kytkeminen mukaan PirSOTE-hankkeeseen

–Päiväkeskus Kamraatinkulman toiminnan ja imagon uudistaminen ja siihen liittyen myös;

—vammaispalveluiden + suun terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen parhaillaan meneillään (kts. hankesalkku 1:n työpaketti 3:n alta lisätietoja ”kehitysvammaiset aikuiset suun th:n kutsujärjestelmään mukaan  + ehkäisevän hoidon tarjontaa vammaispalveluiden asiakkaille kutsukampanjasta ja teemapäivistä)

–vammaispalveluiden ja ikäihmisten palveluiden välisen yhteistyön tiivistämisen kehittäminen meneillään-> kehitteillä yhteisiä toiminta/ulkoilu/teemahetkiä + työelämään ohjaamisen näkökulma mukana. Lisäksi Hoitohoivan ja Kamraatinkulman yhteistyön tiivistäminen työvalmennuksien kehittämiseen liittyen: hoitahoivan pesulatoiminta, tekstiilien merkkaaminen, kotihoidon ja kotona-asumisen tukeminen työhönvalmentajan tuella.

–vammaispalveluiden (Kamraatinkulman) ja PMT- palveluiden + työllisyyspalveluiden välisen yhteistyön tiivistämisen kehittäminen yhteisten asiakkaiden osalta parhaillaan meneillään

-PMT-palveluissa etäkonsultaatiopilotti meneillään psykiatrian poliklinikalle (Videovisit –palvelua hyödyntäen)

 

Liikkuva terveysneuvonta –pilotti. Ensimmäinen teema on syyskuussa pidettävä hyvinvointitori Ikaalisissa kuntalaisille. Toimijoilla on oma esittelypiste, sekä 15 minuutin esittelyvuoro.

Päivässä on mukana laaja edustus eri SOTESI-toimijoita; suun terveydenhuolto, ikäihmisten palvelut/hoitohoiva, digitalisaatio+SOTE , ”Liikunta,nuoriso ja HYTE”-teemat, vammaispalvelut (Kamraatinkulma), PMT-palvelut, vastaanottopalvelut, sekä LAPE-palvelut

 

Työpaketti 6. Ikäihmisten palvelut

-Tiimityöhön perustuvan asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin käyttöönottaminen

Ikaalisissa on kartoitettu Ikaalisten mallia ja verrattu prosesseja maakuntatason suosituksiin. Jatkokehitämme entisestään omaa malliamme kevään/kesän työpajoissa. Tämä kehittämiskärki on ns. yläkehittämiskärki, jonka tavoitteita pyritään saavuttamaan myös muissa hankesalkku 2:n osa-alueissa, kuten kotikuntoutusmallin kehittämisessä.

-Ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalveluiden käyttöönottaminen

Ikaalisissa toimii ”oma räätälöitävä, joustava malli”. Lisäksi tarkastelemme alueellisen yhteistyön ja alkavan etähoivan, sekä JOPA-hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia.

Etähoivan ja –hoidon palvelujen lisäämistä kotihoidossa, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille (Ikaalisissa VideoVisit-palvelu käytössä)

-etälääkäripalvelut Toivolansaaressa, Nikulassa, sekä Jyllin kodeissa. (lääkärinkierto tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä)

-omaishoitoperheille (sisältäen yli 65-vuotiaat ikäihmisten puolella, sekä alle 65.v vammaispalveluiden puolella) yhteydenpito ja keskustelutuki etäyhteyksin)

Vertaisryhmä/infot omaishoitajille (yli 65-v + alle 65.v). Sähköinen kysely pidetty omaishoitajille, jossa kartoitettu minkälaista tukea omaishoitajat haluavat. Ensimmäinen yhteinen etäinfotilaisuus tulossa syksyllä 2021 omaishoitajille.

Vammaispalveluiden puolella VideoVisit käytössä mahdollisuuksien mukaan myös esim. palaverien yhteydessä, henkilökohtaisen avun asiakkaille, sekä palvelutarpeen arviointien yhteydessä.

Evondos- lääkeautomaatti –palvelun käyttöönotto vuoden 2021 aikana

Etähoivapalveluiden tarjoaminen on alkamassa Ikaalisissa Hoitohoivassa toukokuussa 2021. Etähoiva ei tule korvaamaan fyysisesti kotiin tuotuja palveluita, vaan tarjoaa työkalun tukea kotihoitajia ja siirtää ne käynnit etäkäynneiksi, joissa ei tarvita fyysistä kontaktia. Etäkäynnin etuna on myös se, että tällöin keskittyminen on täysin asiakkaan kuulemisessa. Etähoivan kautta mahdollistuu kotihoidon etäkäynnit, henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen etäkuntoutus, sosiaalinen kanssakäyminen/vertaistuki, automaattiset muistutukset, sekä erittäin tärkeänä asiana myös omaisyhteydenpidon. Etähoivan avulla pystytään tarjoamaan myös kaukana asuville omaisille mahdollisuutta osallistua aktiivisesti mukaan ikäihmisen tukemiseen. 

Etähoivapalveluita tarjotaan aluksi 10 asiakkaalle, mutta tarkoituksena on ottaa lisää asiakkaita etähoivan piiriin  vuoden 2021 aikana.

Etähoivasta lisätietoa tästä linkistä (linkki ohjaa VideoVisit –palveluntarjoajan etähoiva-sivuille): https://www.videovisit.fi/virtuaalihoito/

 

-Kotikuntoutusmallin käyttöönotto

Ikaalisissa mallinnetaan ja kehitetään parhaillaan omaa kotikuntoutusmallia kevään/kesän työpajoissa maakuntatason suositukset huomioiden. Kotikuntoutusmalli otetaan käyttöön ensin ikäihmisten palveluissa ja malli on tarkoitus käyttöönottaa alkusyksystä 2021.  Tarkoituksena Ikaalisissa on hyödyntää myös etähoivan tarjoamia mahdollisuuksia kotikuntoutusmallissa.

KATI-hanke. Ikaalisissa osallistutaan myös ”kotona asumisen teknologiat ikäihmisten palveluissa” – hankkeeseen vuosien 2021-2022 aikana.

 

Työpaketti 13. asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa

Kehittämiskärjet-> sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen, asiakkuuksien segmentointimallin käyttöönotto Suuntima-työkalun avulla, yhteisen asiakassuunnitelman käyttöönotto, monipalveluasiakkuuksissa tavoitteellisen palvelukoordinaatiomallin sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tunnistamistavat,

Ikaalisissa on kehitteillä laaja-alainen pilottikokonaisuus, joka kytkeytyy erityisesti edellämainittujen kehittämiskärkien alle. Pilotit yhdistetään eheäksi kokonaisuudeksi. Pilottien kehittämisosa-alueita ovat mm.

Sote-työpari+ Suuntima-palvelun käyttöönotto paljon palveluita tarvitsevien/SOTE-yhteisasiakkaiden palvelukokonaisuuden kehittämiseksi (kevään työpajasarja, 3 työpajaa keväällä 2021),

HTA-kehittäminen (HS1) hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen, ( 3 työpajaa keväällä 2021)

Digihoitaja-pilotti (HS1) 3 työpajaa (keväällä /kesällä 2021)

Monialainen työikäisten työryhmä (MONTY-pilotti)  

Suun terveydenhuollon kytkeminen mukaan pilottikokonaisuuteen

Pilottikokonaisuus alkaa syyskuun alussa 2021 sisältäen seuraavat osa-alueet: -Suuntiman, Omaolon, Terveyskylän ym. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen palvelutarjonnassa, nettiterapiaan ohjaus, yhteisen asiakassuunnitelman hyödyntäminen (HOPA). PTA-porrasteisuus, valmisteleva vastaanotto, palvelutarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen. Hyödynnämme myös uutta monisairaan Käypä Hoito-suositusta, sekä THL:n monialaisen kirjaamisen opasta.

Pilottikokonaisuuden tavoitteina mm.

  • tarjota asiakkaalle eheä, vaikuttava ja oikea-aikainen palvelupolkukokonaisuus
  • kokonaisuuden hallinta
  • Monialaisen yhteistyön tiivistäminen erityisesti palvelutarpeen arvioinnissa
  • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto

Ikaalinen osallistuu myös seuraaviin pilotteihin: THL:n pilotti 1 (Monialaisen yhteistyön kirjaaminen & Työikäisten asiakassuunnitelman käyttöönotto + THL:n pilotti 2 ”OSKU” osallistavat ja toimintakykyä edistävät sosiaalityön menetelmät, Työkykyhanke, Monni-hanke + Suuntima-pilottiin (sos.huol.)

Lisäksi osallistumme jo aikaisemmin mainittuun PirKATI- hankkeeseen, sekä olemme ilmoittautuneet alustavasti JOPA-hankkeeseen (Iäkkäiden ihmisten asumisen ja palveluiden kehittämiseen). Lisätietoja PirKATI –hankkeesta https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pirkanmaa-kati-pirkati,

sekä JOPA-hankkeesta (Linkki vie STM:n valtionavustushaku-materiaaliin – JOPA joustavan palvelun asumismalli iäkkäille)

 

Lisätietoja hankesalkku 2:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Marianne Viitasalo-Männistö, Vanhuspalveluiden päällikkö

p. 044-7301360
sp. marianne.viitasalo-mannisto@ikaalinen.fi

 

Lisätietoja sosiaalihuollon palveluiden kehittämisestä Pirkanmaan alueellaPirSOTE – sosiaalihuollon kehittäminen

Ikaalisten