Skip to content

Omaishoidon tuki

Toivomme Teidän vastaavan tähän kyselyyn käyttämäänne hoito- ja hoivapalveluihin liittyen.

Toivomme Teiltä rehellistä palautetta, jota hyödynnämme palvelun kehittämiseksi. Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Jos toivotte yhteydenottoa, jättäkää yhteystietonne kyselyn vapaan sanan kohtaan. Kiitos vastauksestanne!
 

OMAISHOIDON TUKI

Tältä sivustolta löydät tietoa omaishoidon tuesta.

Jos olet miettinyt, koskeeko omaishoidon tuki sinua tai läheistäsi, käy tekemässä Omaolossa lyhyt suuntaa antava arvio tästä linkistä.

Omaolon kyselystä:  Tee  kysely, jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Sinä tai läheisesi voisitte saada tukea esimerkiksi silloin, kun tarve hoidolle, huolenpidolle tai valvonnalle on jatkuvaa ja päivittäistä. Kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Kysely on suuntaa antava eikä se ole päätös palvelun saamisille. Täytä kysely huolella.

 

OMAISHOIDON TUEN PROSESSI:

Klikkaa tästä

 

Omaishoidon tuesta Ikaalisissa vastaa:

 

Alle 65-vuotiaiden osalta Sote/Vammaispalvelut

 • vammaispalvelupäällikkö Maria Pyykkönen p. 044 7301234

Yli 65-vuotiaiden osalta Sote/Hoito- ja hoivapalvelut

 • palvelupäällikkö Tiina Vasu-Piiroinen p. 044 7301591

 

Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset

 

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) Laki omaishoidon tuesta

Omaishoidon tuki on palvelu, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden ja/tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa ja/tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista. Säännöllinen hoito ja huolenpito järjestetään hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön toimesta. Konkreettisen henkilökohtaisen avustamisen lisäksi huolenpito voi sisältää myös hoidettavan päivittäisten toimien valvontaa, ohjausta ja tukemista.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytykset määritellään laissa. Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunta on määritellyt Ikaalisten kaupungin omaishoidon tuen perusteet vuonna 2017. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta. Hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan yksilökohtaisesti kotikäynnillä. Kotikäynnillä haastatellaan sekä hoidettava että omaishoitajuutta hakeva.  Arvioinnissa huomioidaan erityisesti arjessa tarvittavan avun määrä sekä hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu kattamaan hoidosta aiheutuneita kuluja (esimerkiksi lääke-ja terveydenhoitokulut).

Omaishoitajaksi voi ryhtyä hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen ja joka on oman terveytensä ja elämäntilanteensa puolesta soveltuva omaishoitajaksi. Hoitajan terveyden ja toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoitajan on kyettävä sitoutumaan sekä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta tarvittavien palveluiden turvin. Hoitajan on oltava valmis huolehtimaan hoivasta ja huolenpidosta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Omaishoidon tuella yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa pyritään takaamaan hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut. Hoidettavan kodin pitää olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

Omaishoidon tuki koostuu kolmesta osasta:

 1. omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta,
 2. hoidettavalle annettavista palveluista ja
 3. omaishoitajaa tukevista palveluista.

Näistä sovitaan omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Hoidettavalla pitää olla kotikuntalain tarkoittama kotipaikka siinä kunnassa, josta hän omaishoidon tukea hakee. Lain mukaan kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kunnassa kotipaikka.

Jollei henkilöllä ole kotipaikkaa, pidetään häntä sen kunnan asukkaana, jossa hän pitkäaikaisesti oleskelee.

 

Omaishoidon tuen hakeminen ja päätöksenteko

 

Tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Tukea haetaan täyttäen paperinen hakemus

 • Yli 65-vuotiaat: https://ikaalinen.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hoito-jahoiva-palveluhakemus.doc  
 • Alle 65-vuotiaat: https://ikaalinen.fi/wp-content/uploads/2019/03/Omaishoidon-tuen-hakemus-1.doc
 • Lähetä hakemus postitse tai sähköpostin liitteenä. Hakemus kirjataan saapuneeksi, kun se on tullut kunnan omaishoidon tukea käsittelevään yksikköön. Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä voi katsoa potilastietojärjestelmästä tarvittavat tiedot hakijan terveydentilasta. Mikäli ajantasaisia tietoja ei potilastietojärjestelmästä löydy, niin hakijalta voidaan pyytää enintään 6 kk vanha lääkärinlausunto (B tai C) tai muu terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto hakemuksen liitteeksi.

Hakemuksen saapumisen jälkeen omaishoidon tuesta vastaava työntekijä on yhteydessä omaishoitajaksi hakeutuvaan henkilöön sopiakseen kotikäyntiä. Kotikäynnillä on läsnä omaishoidon tuesta vastaava työntekijä, omaishoitaja ja omaishoidettava. Paikalla voi olla myös muita omaisia tai läheisiä, jotka asiakas ja omaishoitaja haluavat osallistuvan kotikäyntiin. Tarvittaessa paikalla voi olla myös muita hoidettavan tilanteen tai terveydentilan tuntevia tahoja esimerkiksi toimintaterapeutti tai fysioterapeutti. Kotikäynnillä keskustellaan ja selvitetään omaishoidettavan toimintakyky ja hoidon tarvetta. Lisäksi keskustellaan mitä asioita omaishoitaja tekee ja mitä palveluita asiakas saa muualta tai tekee itse. Myös hoitajan oma terveydentila, elämäntavat (muun muassa päihteidenkäyttö) ja sitoutuminen hoitotyöhön arvioidaan.

Kotikäynnillä omaishoidon tuesta vastaava työntekijä neuvoo ja ohjaa eteenpäin myös muihin palveluihin, kuten esimerkiksi hoitotuen hakemiseen, apuvälineasioihin ja mahdollisiin vammaispalveluihin tai kotihoidon palveluihin liittyen. Kotikäynnillä tehdyn selvityksen lisäksi omaishoitaja voi soittaa omaishoidon tuesta vastaavalle työntekijälle tai tehdä vielä kirjallisen lisäselvityksen, jos kotikäynnillä kaikki asiat eivät tule esille. Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvityksiä, esimerkiksi lääkärinlausunto, jotka kuvaavat hoidettavan ja/tai hoitajan terveydentilaa. Myös muilta asiakkaan yhteistyötahoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi koulu, päiväkoti, lapsiperheitten palvelut, lastensuojelu, terapeutit tai muut asiakaan tuntemat yhteistyötahot.

Omaishoidon tuen päätöksenteko

Omaishoidon tukihakemukset käsitellään moniammatillisessa Jatsi-työryhmässä (= jatkosijoitustyöryhmä), jossa on asiantuntijoita usealta eri taholta. Moniammatillinen työryhmä keskustelee hakemuksesta

kotikäynnin tehneen omaishoidon tuesta vastaavan työntekijä esittelyn, kotikäyntimuistion, mahdollisten lisäselvitysten ja lääkärinlausuntojen perusteella. Näiden perusteella moniammatillinen työryhmä tekee päätösesityksen. Omaishoidon tuesta vastaava viranhaltija tekee päätöksen omaishoidon tuesta.

Hakijalle tehdään omaishoidon tuesta joko myönteinen tai kielteinen päätös. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa päätöksen mukana tulevan ohjeen mukaan kunnan toimielimeen. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Omaishoidon tuki ja tuen mahdollinen korotus myönnetään ja maksetaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on kirjattu saapuneeksi kuntaan. Omaishoidon tukea ja tuen korotusta ei makseta takautuvasti.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä, jossa palvelut ovat saatavissa kyseisen yksikön toimesta. Tuen maksaminen lakkautetaan, jos vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi tai nuori opiskelee oppilaitoksessa, jossa hän asuu kouluviikkojen ajan oppilaskodissa.

 

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu

 • Hoitopalkkio kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle
 • Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoidettavalle laadittavassa

  hoito- ja palvelusuunnitelmassa

  • Omaishoitajalle lakisääteistä vapaata hoitotyöstä 2-3 vuorokautta kuukaudessa
  • Omaishoitajan tapaturmavakuutus; kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot
  • Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).
  • Hoitajalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen

   

  Omaishoitajan asema ja hoitopalkkion veronalaisuus

  Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Omaishoitajalla ei ole työsopimuslain mukaisia loma-, päiväraha- ja työaikaoikeuksia ja etuuksia.

  Omaishoitajat ovat tapaturmalain 57 §:n 1 momentin mukaisen tapaturmavakuutuksen piirissä hoitotyössä tapahtuvien tapaturmien osalta. Omaishoidon tuki saattaa vaikuttaa hoitajan saamiin etuuksiin. Hoitajan tulee itse tarkistaa (etuuden maksajalta) ennen sopimuksen tekoa tuen vaikutus.

  Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta toimitetaan ennakonpidätys. Hoitajan tulee toimittaa verokortti.    

  Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Omaishoidon tuen palkkio kartuttaa eläkettä 68-vuotiaaksi asti.

  Omaishoitajalla on oikeus maksuttomaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastuksen toteuttaa Ikaalisten aikuisneuvola.   

   

  HYÖDYLLISTÄ TIETOA OMAISHOITAJALLE

  VAPAAT:

  Omaishoitajalla on oikein pitää 2-3 vuorokautta vapaata hoitamisesta ilman, että hoitopalkkiota vähennetään. Vapaita suositellaan pidettäväksi säännöllisesti, jotta ne tukevat omaishoitajan jaksamista. Vapaita voi kerryttää kalenterivuoden sisällä. Voit pitää vapaata esim. joka toinen kuukausi 6vrk. Tammikuulla vapaakertymä nollaantuu. Omaishoidettavalta peritään omaishoitajan vapaan aikaiselta hoidosta 11,40e/vrk. Vapaita voi erikseen sovittaessa jakaa vuorokautta lyhyempiin osiin.

  Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden osalta on pääsääntöisesti kolme mahdollisuutta järjestää vapaata. Räätälöidysti voidaan muitakin vaihtoehtoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan miettiä. Omaishoitaja sopii vapaiden pitämisestä omaishoidon tuesta vastaavan työntekijän kanssa.

  • Lyhytaikaishoito: Markunkodissa 
  • Palveluseteli: palvelusetelillä voit käyttää yksityisiä palveluntarjoajia joko lyhytaikasihoitoon tai saadaksesi hoitajaa kotiin. Vaana.
  • Sijaishoito: Sijaishoidolla tarkoitetaan sitä, että joku asiakkaan oma läheinen tai tuttava huolehtii hoidosta varsinainen omaishoitajan vapaan ajan. Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen sijaishoidosta vuonna 2017. Sijaishoitajan hoitopalkkio on vuonna 2021 maksuluokassa I 105,97 euroa/vrk ja maksuluokassa II 79,49 euroa/vrk.

  MITÄ, JOS OMAISHOITAJALLE TAPAHTUU JOTAKIN

  Virka-aikana omaishoidon tuesta vastaava työntekijä (yli 65-v palvelupäällikkö 0447301591, alle 65-v vammaispalveluiden palveluohjaaja 044 7301234) järjestää omaishoidettavan hoidon, jos omaishoitaja esimerkiksi sairastuu niin, ettei kykene hoidosta vastaamaan.

  Jos omaishoitaja esimerkiksi viikonloppuna hakeutuu päivystykseen ja omaishoidettava tarvitsee kiireellisesti hoitopaikan, järjestää työntekijä päivystyksessä asiaa. Ikaalisissa ikäihmisten kiireellinen hoito järjestetään ensisijaisesti Markunkodilla, toissijaisesti Toivolansaarikodilla.

  Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, joka ei voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa. Virka-aikana päivystysvastuu on Ikaalisten kaupungilla puh. 044 730 1391

  Virka-ajan ulkopuolella, klo 16-08, sosiaalipäivystyksestä vastaa Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990.

  PÄIVYSTYSAPU

  Päivystysapu p. 116117 aloitti Pirkanmaalla tammikuussa 2021. Kaikki pirkanmaalaiset soittavat sen jälkeen yhteen päivystysnumeroon silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Numerossa arvioidaan kiireellisen hoidon tarve ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Sieltä saa apua ja itsehoito-ohjeita äkillisiin terveysongelmiin.

  OMAISHOITAJAN KUNTOUTUSKURSSIT JA TUETUT LOMAT

  Omaishoitajille on suunniteltu kelan toimesta erilaisia kuntoutuskursseja ja kolmannen sektorin toimesta tuettuja lomia. Kuntoutuskursseja ja lomia järjestetään niin, että niihin voi osallistua joko yksin omaishoitaja tai omaishoitaja ja hoidettava yhdessä. 

  Kelan kurssihaku ja muut etuudet (eht, vammaistuki, asumistuki) Omaishoitajille suunnattuja kuntoutuskursseja löytyy Kelan kurssihausta (www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit).

  Lisätietoa omaishoitajien kuntoutuskurssien (Kela) hakuprosessista ym. löytyy Omaishoitajaliiton sivuilta (www.omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/omaishoitajien-kuntoutuskurssit-kela/).

  Omaishoitajien tuettuja lomia järjestävät eri järjestöt. Lomista lisätietoa saat Omaishoitajaliiton sivuilta: www. omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/lomat-ja-kuntoutus-2/.

   

  VERTAISTUKI JA VALMENNUS

  Valmennusta omaishoitajille järjestetään omaishoitojärjestöjen kanssa yhteistyössä.

  Ikaalisissa toimii useampikin kolmannen sektorin toimija, jotka järjestävät vertaistuke ja muuta toimintaa omaishoitajille.

   

   

   Asiaa koskevat säädökset

   

  Laki omaishoidon tuesta (937/2005) (511/2016)

  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, asiakaslaki (812/2000)

  Asiakasmaksulaki (939/2005)

  Hallintolaki (434/2003)

  Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

  Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

  Kunnallinen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (549/2003)

  Työsopimuslaki (55/2001)

  Lastensuojelulaki (417/2007)

  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)

  Perhehoitolaki (263/ 2015)

   

 

Omaishoidon tuki asioiden yhteyshenkilönä Ikaalisissa toimii:

Yli 65-vuotiaiden osalta
Tiina Vasu-Piiroinen
palvelupäällikkö
044 730 1591
tiina.vasu-piiroinen(at)ikaalinen.fi

Alle 65-vuotiaat
Vammaistyön palveluohjaaja
044 730 1234
maria.pyykkonen(at)ikaalinen.fi

Lomakkeet:

Hoito ja hoiva Palveluhakemus

Hakemus Omaishoidon Vapaan Palvelusetelituottaja

Päätös palvelusetelistä

 

Ajankohtaista:

Osallistu omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset + Omaolo-pilottiin!

Hyvä omaishoitaja!

Kutsumme Ikaalilaisia omaishoitajia pilottiin, joka koskee omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Pilottiin osallistujat tekevät nettipohjaisessa OmaOlossa laajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksen. Voit tutustua Omaoloon tästä linkistä.

Omaolon sähköinen terveystarkastus arvioi elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi. 

Kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista, eli edellyttää omaishoitajalta nettipankkitunnuksia. Tarkastuksen tehtyään terveydenhoitaja katsoo tulokset ja kutsuu tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja ohjaa eteenpäin palveluissa.

Pilottiin valitaan 10 omaishoitajaa. Pilotti on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2021.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan pilottiin ilmoittaudu mahdollisimman pikaisesti:

Alle 65-vuotias omaishoidettava: Maria Pyykkönen, vammaistyön palveluohjaaja
p. 044 730 1234

Yli 65-vuotias omaishoidettava: Tiina Vasu-Piiroinen, 
palveluohjaaja
p. 044 730 1591