Skip to content

Omaishoidon tuki

OMAISHOIDONTUKI

Omaishoidolla tarkoitetaan läheisen antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Erona läheisten ihmisten vastavuoroiseen apuun, omaishoitajuuteen liittyy suuri sitovuus ja vaativuus.  Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.  Omaishoidon tuesta säädetään Laissa omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Omaishoidontuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hoidettavan kotikunta voi myöntää omaishoidontukeen varattujen määrärahojen puitteissa. Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavan tarvittavat palvelut sekä hoitajalle annettava tuki, vapaa sekä hoitopalkkio.

Miten omaishoidontukea haetaan?
Omaishoidon tukea voi hakea sille tarkoitetulla hakemuksella (linkki). Alle 65-vuotiaiden osalta omaishoidon tuen prosessista vastaa vammaispalvelut. 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien omaishoidon tuen prosessista vastaa hoito- ja hoivapalvelut. Hakemuksen saavuttua palveluvastaava sopii hakijan ja hoitajan kanssa kotikäynnin. Kotikäynnillä kartoitetaan hakijan hoidon ja huolenpidon tarve sekä arvioidaan muut omaishoidon tuen myöntämiseen vaikuttavat tekijät. Kotikäynnin jälkeen palveluohjaaja esittelee hakemuksen moniammatilliselle Jatsi-työryhmälle (=jatkosijoitustyöryhmä), jonka esityksestä palveluvastaava tekee päätöksen.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee seuraavat myöntämisedellytykset:
1.henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
6. tuen myöntämisen katsotaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunta on lain sallimissa rajoissa vahvistanut tarkemmat omaishoidontuen maksuperusteet ja palkkioluokat 31.10.2017 § 44. Omaishoidontukea voi hakea ympäri vuoden.

Omaishoitosopimus
Kun omaishoidon tuesta on tehty myönteinen päätös, tehdään hoidettavaa koskeva omaishoidon tuen sopimus. Kunnan ja omaishoitajan väliseen sopimukseen kirjataan seuraavat asiat:
1. hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
2. oikeudesta 4 §:n 1 momentin mukaisiin vapaapäiviin;
3. mainitun 4 §:n 2 momentin mukaisen vapaan järjestämisestä;
4. määräaikaisen sopimuksen kestosta; sekä
5. hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Asiakassuunnitelma /hoito- ja palvelusuunnitelma
Hoidettavaa koskeva Asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja palveluvastaavan kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan palvelun tarpeeseen vaikuttavat seikat ja sovitut palvelut. Asiakassuunnitelma on omaishoitosopimuksen liitteenä.

Omaishoitajan vapaa
Omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään 2vrk/kk vapaata. Sitovan omaishoidon vapaiden määrä on 3vrk/kk. Omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta sovitaan asiakassuunnitelmaa laatiessa.
Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon vaihtoehtoja:
Markunkodin lyhytaikaishoitojaksot
https://markunkoti.wordpress.com/markunkoti/

-Markunkoti
-Sijaishoito
-Palveluseteli
-Muu lyhytaikainen asumispalvelu
-Perhehoito

Omaishoitajan vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkiota. Omaishoitajan vapaan ajalta hoidettavalta peritään lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 mukainen hoitomaksu (2020 11,40e/vrk)

Omaishoitajille järjestettävät terveystarkastukset sekä ohjaus ja neuvonta:
Kunta tarjoaa omaishoitajille ilmaisen hyvinvointi-ja terveystarkastuksen. Ikaalisissa järjestetään vuosittain OVET-valmennus. Muuta ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi nostamiseen järjestetään tarpeen mukaan.

Omaishoitotilanteen muuttuessa:
Omaishoitoa koskevissa muutostilanteissa palveluohjaaja toimii omaishoitajan yhteyshenkilönä. Hoitajan äkillisesti sairastuessa virka-aikana hoidettavan hoidon järjestää palveluvastaava. Muuna aikana sosiaalipäivystys.

Omaishoitajille vertaistukea, kuntoutusta ja lomia:
Ikaalisissa kokoontuvat vertaistukiryhmät (linkki)

http://www.kela.fi/documents/10180/1547996/Kuntoutus_Omaishoitajien_kurssit.pdf/82acc931-5d98-41d4-a85b-40fa335ce23a

Omaishoitajien tuetut lomat
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/omaishoitajien-tuetut-lomat/

Linkit: Laki omaishoidon tuesta, SPR, Mielenterveysomaiset pirkanmaa, Pioni ry, palveluhakemuslomake ja lautakunnan pykälä (sisältää perusteet tuen myöntämiselle).

 

Omaishoidon tuki asioiden yhteyshenkilönä Ikaalisissa toimii:

Yli 65-vuotiaiden osalta
Tiina Vasu-Piiroinen
palvelupäällikkö
044 730 1591
tiina.vasu-piiroinen(at)ikaalinen.fi

Alle 65-vuotiaat
Vammaistyön palveluohjaaja
044 730 1234
maria.pyykkonen(at)ikaalinen.fi

Lomakkeet:

Hoito ja hoiva Palveluhakemus

Hakemus Omaishoidon Vapaan Palvelusetelituottaja

Päätös palvelusetelistä