Lastensuojelu

Lastensuojelu

Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen huolenpitoon.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalveluiden tai terveydenhuollon palveluiden tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
Lastensuojelulaki (417/2007) 25 §.

Lastensuojeluilmoitus Ilmoitusosa

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö, lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet mm. perhetyö, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

 

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, joka ei voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.
Arkipäivisin klo 8-16 sosiaalipäivystys puh. 044 730 1391

Virka-ajan ulkopuolella, klo 16-08, sosiaalipäivystyksestä vastaa Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990.

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

sosiaalityöntakijä
Katja Sipiläinen
puhelinaika ti,to-pe, klo 11-12
044 730 1586

sosiaalityöntekijä Katja Vähäkangas
puhelinaika ti,to-pe klo 11-12
044 730 6516

johtava sosiaalityöntekijä Ulla Wegelius
puhelinaika ti,to-pe klo 11-12
044 730 1311

sosiaaliohjaaja
Raija Haavisto
puhelinaika ma-ti klo 11-12
044 730 6688

perhetyöntekijä

perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Sari Rytkölä

Huom!  tietoturvasyistä puhelinvaihde ei välitä asiakkaiden soittopyyntöjä.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys hätänumeroon 112.

Asiointi sähköpostilla;
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.