Skip to content

Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan läheisen antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Erona läheisten ihmisten antamaan vastavuoroiseen apuun omaishoitoon liittyy suuri sitovuus ja vaativuus. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoidon tuesta säädetään Laissa omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hoidettavan kotikunta voi myöntää omaishoidontukeen varattujen määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavan tarvitsemat palvelut sekä hoitajalle annettava tuki, vapaa sekä hoitopalkkio.

Miten omaishoidontukea haetaan?

Omaishoidon tukea voi hakea sille tarkoitetulla hakemuksella. Alle 65-vuotiaiden osalta omaishoidon tuen prosessista vastaa vammaispalvelut. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen prosessista vastaa hoito- ja hoivapalvelut. Hakemuksen saavuttua palveluohjaaja sopii kotikäynnin palvelutarpeen arvioimiseksi. Kotikäynnillä kartoitetaan hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeen lisäksi hoitajan mahdollisuudet tarjota hoitoa sekä arvioidaan muut omaishoidon tuen myöntämiseen vaikuttavat tekijät. Kotikäynnin jälkeen hakemus esitellään moniammatilliselle jatsi-työryhmälle (=jatkosijoitustyöryhmä), jonka esityksestä palveluohjaaja tekee päätöksen.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee seuraavat myöntämisedellytykset:

 1. henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
 6. tuen myöntämisen katsotaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Ikaalisten sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut tarkemmat omaishoidon tuen maksuperusteet ja palkkioluokat 31.10.2017 § 44. Omaishoidontukea voi hakea ympäri vuoden.

Omaishoitosopimus

Kun omaishoidon tuesta on tehty myönteinen päätös, tehdään hoidettavaa koskeva omaishoidon tuen sopimus. Kunnan ja omaishoitajan väliseen sopimukseen kirjataan seuraavat asiat:

1. hoitopalkkion määrä ja maksutapa
2. oikeus lain mukaisiin vapaapäiviin
3. vapaan järjestämisen tapa
4. määräaikaisen sopimuksen kesto sekä
5. hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Hoidettavaa koskeva hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja palveluohjaajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan palvelun tarpeeseen vaikuttavat seikat ja sovitut palvelut. Suunnitelma on omaishoitosopimuksen liitteenä.

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään 2 vrk/kk vapaata. Omaishoidon ollessa sitovaa ja vaativaa on vapaiden määrä 3 vrk/kk. Omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta sovitaan asiakassuunnitelmassa.

Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon toteuttamisen vaihtoehtoja ovat:

 • perhehoito
 • sijaishoito
 • palveluseteli
 • Ikaalisten ryhmäkoti
 • muu lyhytaikainen asumispalvelu
 • Markunkoti

Tieto pidetyistä omaishoidon vapaista välittyy kuntaan yleensä suoraan palveluntuottajalta. Toteutuneesta sijaishoidosta tulee kuitenkin ilmoittaa suoraan palveluohjaajalle omaishoidon sijaishoitoilmoituksella. Huomioitavaa on, että sijaishoitoilmoituksen tulee olla perillä sosiaalitoimessa aina hoitoa seuraavan kuukauden 8. päivään mennessä. Myöhässä saapuneet ilmoitukset siirtyvät automaattisesti seuraavan kuukauden maksatukseen.

Omaishoitajan vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkiota. Omaishoitajan vapaan ajalta hoidettavalta peritään lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 mukainen hoitomaksu (v. 2019 11,40 €/vrk)

Omaishoitajille järjestettävät terveystarkastukset sekä ohjaus ja neuvonta

Kunta tarjoaa omaishoitajille ilmaisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen. Ohjausta ja neuvontaa järjestetään tarpeen mukaan. Palveluohjaajaan voi olla yhteydessä kaikissa omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Myös omaishoitoa koskevissa muutostilanteissa palveluohjaaja toimii omaishoitajan yhteyshenkilönä. Omaishoitajan velvollisuutena on ilmoittaa palveluohjaajalle kaikista omaishoitoon ja tuen maksuun vaikuttavista seikoista.

Vertaistukea, kuntoutusta ja lomia omaishoitajille

Omaishoitajille suunnattuja kuntoutuskursseja löytyy Kelan kurssihausta. Lisätietoa omaishoitajien kuntoutuskurssien (Kela) hakuprosessista ym. löytyy täältä.

Omaishoitajaliitto järjestää monenlaista tukea omaishoitajille. Liiton kautta voi hakea esimerkiksi tuettuja lomia. Omaishoitajien tuettuja lomia järjestävät myös eri järjestöt. Lomista ja kursseista löytyy lisätietoa Omaishoitajaliiton sivuilta.

Tampereen seudun omaishoitajat ry:n nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa sekä tapahtumia omaishoitajille.

Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry:n vertaistukiryhmä kokoontuu Jyllin Kodeilla. Lisätietoja: Hannu Tarna p. 040 7049997.

SPR:n Ikaalisten osasto järjestää toimintaa omaishoitajille. Lisätietoa SPR Ikaalisten osaston pj. Reijo Leppänen p. 044 0587087/ reijo.leppanen(at)ippnet.fi

Ikaalisten seurakunnan vertaistukiryhmä omaishoitajille kokoontuu kuukauden viimeinen keskiviikko klo 12 seurakuntakeskuksella. Lisätietoja: diakonissa Päivi-Riitta Koivisto p. 044 7440041.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n omaisryhmä Ikaalisissa: vertaistuelliset koulutusillat mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevien omaisille. Tiedustelut: Silja Lampinen p. 040 7199262, silja.lampinen(at)finfamipirkanmaa.fi

Pirkanmaan muistiyhdistyksen Ikaalisten keskustelu- ja vertaistukiryhmän kokoontumisista ym. saat tarkempaa tietoa Pirkanmaan muistiyhdistys ry:n sivuilta. Lisätietoja: muistiohjaaja Kristina Uotila 044 730 5270, kristina.uotila(at)pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

 

Perheliikuntaneuvonta (pdf-tiedosto)

Lisätietoa:

Omaishoitajaliiton sivuilta löytyy oppaita ja lisätietoa omaishoitajuuteen liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa lisätietoa saa Ikaalisten kaupungin palveluohjaajilta (65v. täyttäneet omaishoidon tuen asiakkaat p. 044 7301591 ja alle 65-v. p. 044 730 1234).

Laki ja päätökset:

Laki omaishoidon tuesta

Lautakunnan päätös sisältää perusteet omaishoidon tuen myöntämiselle.

Lomakkeet:

Omaishoidon tuen hakemuslomake

Ilmoitus omaishoidon sijaishoidosta

Ajankohtaista:

Ikaalisten kaupungin alle 65-vuotiaiden omaishoitajille on lähetetty kysely tilanteen kartoittamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. Tässä linkki kyselyyn. Kysely on vastattavissa ajalla 8.3-19.3.2021.

Omaishoidon tuen asioissa yhteyshenkilönä Ikaalisissa toimivat:

Alle 65-vuotiaat hoidettavat

Maria Pyykkönen
vammaispalveluiden palveluohjaaja
p. 044 730 1234


Yli 65-vuotiaat hoidettavat

Tiina Vasu-Piiroinen
palveluohjaaja
p. 044 730 1591


sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi