Skip to content

Vammaisten palvelut

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluilla on tarkoitus edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena myös poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan ja joka ei vammansa tai pitkäaikaisen sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen. Asiointimatkojen lisäksi kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös välttämättömiin työ- ja opiskelumatkoihin.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Ikaalisten alueella ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla.

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan vaikeavammaisuus liikkumisen suhteen.

Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta. Kuljetuspalveluhakemuksen ja lääkärinlausunnon saavuttua sosiaalipalvelukeskukseen, palveluohjaaja tekee tarvittaessa hakijan luokse kotikäynnin.

Lisätietoja vammaispalveluiden palveluohjaajalta.

Myönteisen kuljetuspalvelupäätöksen saanut tilaa matkat Kuljetustenohjauskeskus KUOHKE:sta. Kuljetustenohjauskeskus voi yhdistellä samaan aikaan samaan suuntaan kulkevien henkilöiden matkoja.  Matkat tulee tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua joko

  • KUOHKE:n puhelinnumerosta 03 5678 101
  • tekstiviestillä numerosta 040 49199 2000
  • sähköpostilla osoitteesta: kyyti@tuomilogistiikka.fi
  • tekstipuhelimella tekstipuhelinpalvelun kautta p. 0100 2288, josta tilataan puhelu numeroon 03 5678 101

Kuljetuspalveluhakemus löytyy täältä.

Lisätietoa kuljetuspalveluista löytyy Tuomi Logistiikan nettisivuilta.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää vaikeavammaiselle henkilölle, joka välttämättä tarvitsee apua selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Henkilökohtainen apu on apua niissä asioissa, joita henkilö muutoin tekisi itse, muttei vamman tai sairauden takia pysty siihen. Apua haetaan hakemuksella, johon liitetään myös avun tarpeen arviointilomake. Avun tarvetta arvioidaan myös yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa palvelusuunnitelmassa.

Vammaispalvelulaki edellyttää, että apua saavalla henkilöllä on itsellään voimavaroja määritellä avun sisältöä ja toteutustapoja sekä käsitys omasta avuntarpeestaan. Apu toteutetaan pääsääntöisesti siten, että henkilö toimii itse avustajan työnantajana.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö palvelee henkilökohtaista apua koskevissa asioissa. Lisätietoa löytyy yksikön sivuilta.

 

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti ja joka ei ole laitoshuollon tarpeessa. Palveluasumiseen kuuluu vaikeavammaiselle sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut.
Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus (lääkärinlausunto) sekä palveluiden tarve.

Vamman takia tehtävät asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraisia palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet ja sopeutumisvalmennus. Nämä palvelut on tarkoitettu kaikille vammaisille ja niitä järjestetään määrärahojen puitteissa.

Vammaispalvelut koskevat myös kehitysvammapalveluiden piiriin kuuluvia henkilöitä.

 

 

Yhteystiedot

Maria Pyykkönen
vt. vammaispalveluiden päällikkö
p. 044 730 1234 maria.pyykkonen(at)ikaalinen.fi

 


toimistopalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Silkintie 3
ma-pe klo 8-12 ja 13-15.30
p. 03 450 1523 tai 450 1524