Skip to content

Työllisyyspalvelut kotoutujan tukena

Työllisyyspalvelut kotoutujan tukena  

Kotoutumisen edistämisellä tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten sekä muiden tahojen yhteistyönä. Näitä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään erityisesti osana kunnallisia peruspalveluja, työllisyyspalveluja sekä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

 

Alkukartoitus palvelutarpeesta ja tietoa Suomesta 

Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä palvelutarvetta arvioidaan alustavasti alkukartoituksessa. Alkukartoituksen käynnistää työllisyyspalvelut tai kaupungin kotoutumispalveluissa. Kaupunki voi pyytää hyvinvointialuetta osallistumaan alkukartoituksen laadintaan, jos maahanmuuttajan palvelutarve edellyttää eri viranomaisten palveluiden yhteensovittamista. 

Maahanmuuttajille tarjotaan myös perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen ja työllistymiseen.

Maahanmuuttajaperheiden vanhemmille annetaan tietoa ja neuvontaa erityisesti perheille suunnatuista palveluista sekä suomalaisen yhteiskunnan perheitä koskevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä.

 

Kotoutuja työnhakijana

Kotoutujalla on työnhakijana pääosin samat oikeudet ja velvoitteet kuin muillakin työnhakijoilla. Kotoutujan työllistymistä voidaan edistää mm. työkokeilulla, palkkatuella, työllistymistä edistävillä palveluilla ja lisäkoulutuksella. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina työnhakijaksi ilmoittautumista.

Kotoutujalle laaditaan kotoutumissuunnitelma, jonka laatimispäivästä lähtee kulumaan kolmen vuoden kotoutumisaika. Sen aikana maahanmuuttajan kielitaidon karttumista ja ammatillisen osaamisen kehittämistä voidaan tukea eri tavoin.

 

Kotoutumiskoulutukseen kuuluu kielen opetusta ja ammatillista suunnittelua   

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutuksena suomen tai ruotsin kielen opetusta, tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta, muuta maahanmuuttajan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia edistävää opetusta sekä työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä tukevaa opetusta.

Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääasiassa työvoimakoulutuksen eli kotoutujan tulee ilmoittautua työnhakijaksi työllisyyspalveluissa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta sekä aikuisten perusopetuksesta. Kunta tarjoaa myös suomen kielen opetusta esim. kansalaisopistossa.
 

Työllisyyspalvelut edistää maahanmuuttajien työllisyyttä 

Maahanmuuttajia tuetaan ohjaamalla tarvittaessa ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Myös yrittäjäksi ryhtyvää kotoutujaa voidaan tukea esim. yrittäjyyskoulutuksella ja starttirahalla. Kunnan omat yrityspalvelut auttavat tässä.  

Erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalle maahanmuuttajalle voidaan järjestää tukitoimia. Samoin esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle lapselle tai nuorelle voidaan järjestää kotoutumislain mukaisia tukipalveluita. 

Lisätietoja:

Juhana Tuomola

OMA-valmentaja, tilapäisen suojelun työnhakija-asiakkaat 

Puh. 050  303 5287

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi

Lisätietoja:

Juhana Tuomola

OMA-valmentaja, tilapäisen suojelun työnhakija-asiakkaat 

Puh. 050  303 5287

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi